Vytvořte fakturu

TATRA FILM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TATRA FILM
IČO 31338925
TIN 2020313658
DIČ SK2020313658
Datum vytvoření 30 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA FILM
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 333 584 €
Zisk -334 095 €
Kapitál 885 095 €
Vlastní kapitál -303 493 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244642110, +421244642120
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 521,155
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 326,669
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 326,669
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 319,669
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,373
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 900
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 900
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 172,539
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 132,449
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,449
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 40,090
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,934
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,909
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,113
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 44
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,069
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 521,155
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -637,588
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,377
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,377
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -322,148
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 133,200
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -455,348
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -334,095
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,158,743
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,195
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,463
12. Odložený daňový závazek (481A) 18,732
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 236,706
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 838,740
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 255,184
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 255,184
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 355,696
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,438
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,210
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,721
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213,491
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,102
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,102
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,258,629
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,333,584
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 264,065
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 931,798
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30,982
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 106,739
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,677,223
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 90,665
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 109,566
D. Služby (účtová skupina 51) 810,424
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 225,134
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 188,197
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,803
4. Sociální náklady (527, 528) 6,134
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,895
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 296,706
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 296,706
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 31,256
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97,577
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -343,639
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 185,208
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,357
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,479
2. Ostatní náklady (562A) 12,479
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,877
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,353
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -364,992
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -30,897
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -33,777
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -334,095
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31338925 TIN: 2020313658 DIČ: SK2020313658
 • Sídlo: TATRA FILM, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02 18.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Sollár 13 278 € (100%) Jančova 15 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.08.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   14.08.2005Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   11.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   10.07.2001Zrušeny spoločníci:
   BONTONFILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   18.02.1999Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   Šírenie - predaj a požičiavanie audio-vizuálnych diel.
   Verejné uvádzanie audio-vizuálnych diel - prevádzkovanie kina.
   Distibúcia audio-vizuálnych diel - nakladanie s výsledkami tvorivej činosti so súhlasom autora.
   Noví spoločníci:
   BONTONFILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   17.02.1999Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 824 60
   Zrušeny spoločníci:
   DISPRO spol. s r.o. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   LUCERNA FILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár - riaditeľ
   30.12.1992Nové obchodné meno:
   TATRA FILM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 824 60
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Reklamná a propagačná činnosť.
   Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj.
   Realitná agentúra.
   Poskytovanie služieb a informácií v oblasti filmovej propagácie a reklamy.
   Výroba, šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov.
   Noví spoločníci:
   DISPRO spol. s r.o. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   LUCERNA FILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Sollár - riaditeľ