Vytvořte fakturu

Centrálny depozitár cenných papierov SR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.03.2016
Basic information
Obchodní název Centrálny depozitár cenných papierov SR
IČO 31338976
TIN 2020312833
DIČ SK2020312833
Datum vytvoření 22 Prosinec 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Centrálny depozitár cenných papierov SR
ul. 29.
81480
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 196 898 €
Zisk 662 828 €
Kapitál 23 579 838 €
Vlastní kapitál 5 536 867 €
Kontaktní informace
Email info@cdcp.sk
Telefon(y) 0259395939, 0259395124
Date of updating data: 15.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,734,990
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,446,406
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,202,886
2. Software (013) - /073, 091A/ 428,855
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 15,531
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 2,758,500
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,242,281
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 431,521
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,652,382
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,118
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 109,260
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,239
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,239
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,186,753
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,956
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,956
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 816,155
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 20,547
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,547
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,556
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 772,052
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,562,997
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,142,647
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,142,647
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 395,332
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,018
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,804,645
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,322
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,798,323
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 101,831
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 46,547
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 55,284
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,734,990
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,199,695
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,489,304
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,489,304
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 180,780
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 180,780
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,942
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,942
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -143
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -143
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,135,016
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,135,016
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 662,828
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,452,118
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 152,438
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,442
12. Odložený daňový závazek (481A) 149,996
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 17,224,862
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 17,224,862
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,638,036
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 531,163
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 531,163
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 100,851
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 53,579
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 885,279
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 67,164
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 436,418
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 49,844
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 386,574
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 364
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 83,177
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 10,504
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 57,858
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 14,815
Date of updating data: 15.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,594,518
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,196,898
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,594,518
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,905
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,597,475
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,110,975
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 105,993
D. Služby (účtová skupina 51) 2,775,823
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,106,695
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,421,428
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 62,311
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 519,288
4. Sociální náklady (527, 528) 103,668
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 116,657
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 677,654
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 677,654
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,077
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -250,811
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,577,887
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,085,923
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,712,702
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 150,593
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 9,529
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 9,529
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 141,023
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 141,023
XII. Kurzové zisky (663) 41
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62,088
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 898
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61,190
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 88,505
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,174,428
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 511,600
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 639,968
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -128,368
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 662,828
Date of updating data: 15.03.2016
Date of updating data: 15.03.2016