Vytvořte fakturu

KOMAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOMAX
IČO 31339336
TIN 2020319125
DIČ SK2020319125
Datum vytvoření 01 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMAX
Francisciho 20
08001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 396 €
Zisk -5 671 €
Kapitál 73 454 €
Vlastní kapitál -157 491 €
Kontaktní informace
Email komax@slovanet.sk
Telefon(y) 0517724288, 0517581751
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 60,954
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,377
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,377
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,377
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,628
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,456
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,456
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,320
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 32,175
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,175
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,751
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,394
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,852
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 148
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,704
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,949
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,949
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 60,954
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -163,162
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,236
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,236
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,766
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,766
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -182,493
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,592
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -196,085
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,671
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 224,116
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,148
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,148
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 219,724
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 217,438
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 217,438
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 778
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -378
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 350
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,536
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,244
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,244
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,916
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 65,396
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,916
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50,480
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,832
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,469
D. Služby (účtová skupina 51) 5,437
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,444
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,900
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,544
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 294
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,327
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,327
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 44,404
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,745
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 712
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,436
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,010
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 276
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 276
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -275
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,711
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,671
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015