Vytvořte fakturu

GAVKUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GAVKUM
Stav Zničeno
IČO 31339395
TIN 2020342379
DIČ SK2020342379
Datum vytvoření 16 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAVKUM
Pekárska 11
91701
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 907 968 €
Zisk -83 608 €
Kapitál 596 073 €
Vlastní kapitál -35 857 €
Kontaktní informace
Email gavkum@gavkum.sk
Telefon(y) 0252637869, 0255410506
Mobile(y) +421903142607, +421903410447, +421903660104, +421903670574, +421903717168, +421903727011, +421903930081, +421911105114
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 508,006
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,570
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,570
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,570
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 491,227
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 20,623
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 20,623
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,623
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 467,171
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 440,855
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 440,855
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 26,316
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,433
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,944
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 489
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,209
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,209
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 508,006
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -119,464
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -43,160
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -43,160
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -83,607
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 627,470
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,859
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,380
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 9,479
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 603,335
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 487,646
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 481,853
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,793
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,532
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,817
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 89,187
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,153
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,276
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,276
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 487,669
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 907,968
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 487,669
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 265,897
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 154,402
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 990,810
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 125,438
D. Služby (účtová skupina 51) 652,583
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 122,471
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 88,189
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,310
4. Sociální náklady (527, 528) 3,972
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,908
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,889
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,889
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 25,725
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,796
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -82,842
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -290,352
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,240
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 380
2. Ostatní náklady (562A) 380
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 853
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,235
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -84,077
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -469
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -469
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -83,608
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015