Vytvořte fakturu

KOVINTRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.11.2016
Basic information
Obchodní název KOVINTRADE
IČO 31339638
TIN 2020303626
DIČ SK2020303626
Datum vytvoření 06 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVINTRADE
Dúbravská cesta 2
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 868 286 €
Zisk 10 972 €
Kapitál 1 381 632 €
Vlastní kapitál 327 764 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254793834, +421254773123, +421254773145
Mobile(y) +421911785040
Fax(y) 0254776745
Date of updating data: 02.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,507,347
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 51,228
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 51,228
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 51,228
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,268,814
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 222,425
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 979
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 221,446
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,870
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,870
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,870
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,010,220
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,005,463
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,005,463
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,757
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,299
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,455
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 30,844
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 187,305
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,846
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 178,459
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,507,347
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 308,725
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 270,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 270,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 27,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 27,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 753
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 753
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,972
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,198,622
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 52
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 52
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 705,347
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 669,522
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 669,522
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,889
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,492
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,689
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,755
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,695
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,695
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 491,528
Date of updating data: 02.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,856,832
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,868,286
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,374,892
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 481,940
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,350
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,104
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,840,823
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,887,510
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,200
D. Služby (účtová skupina 51) 677,174
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 208,149
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 151,125
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,563
4. Sociální náklady (527, 528) 4,461
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,065
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,874
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,874
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,988
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 337
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,526
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,463
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 258,948
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,528
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,026
2. Ostatní náklady (562A) 13,026
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,485
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,526
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,937
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -2,035
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,915
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,972
Date of updating data: 02.11.2016
Date of updating data: 02.11.2016