Vytvořte fakturu

i - center - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.12.2016
Basic information
Obchodní název i - center
IČO 31339778
TIN 2020332974
DIČ SK2020332974
Datum vytvoření 13 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo i - center
Tuhovská 27
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 806 770 €
Zisk 211 549 €
Kapitál 4 094 366 €
Vlastní kapitál 978 887 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.i-center.sk
Telefon(y) +421249101611
Mobile(y) +421918679848
Fax(y) 0249101637
Date of updating data: 20.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,028,429
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,668,657
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,668,657
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 608,245
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 985,470
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 74,942
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,328,441
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,015,034
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66,064
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 948,970
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,304,520
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,304,057
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,304,057
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 405
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 58
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,887
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,887
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 31,331
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 494
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,483
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 28,354
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,028,429
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 971,948
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 691,265
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 691,265
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 69,126
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 69,126
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 211,549
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,041,593
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33,344
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,328
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 24,385
12. Odložený daňový závazek (481A) 7,631
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,699,037
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,380,356
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,380,356
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 217,252
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,831
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,559
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,418
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,621
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,324
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,456
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,868
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 296,888
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 14,888
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 14,888
Date of updating data: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,762,028
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,806,770
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,753,907
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,121
V. Aktivace (účtová skupina 62) 2,249
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,177
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,316
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,506,974
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,594,220
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 73,034
D. Služby (účtová skupina 51) 205,834
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 407,487
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 288,336
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 103,775
4. Sociální náklady (527, 528) 15,376
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,383
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 127,641
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 127,641
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,572
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 67,444
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,359
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 299,796
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 891,189
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,996
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,534
2. Ostatní náklady (562A) 14,534
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,459
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,996
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 274,800
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 63,251
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 64,209
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -958
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 211,549
Date of updating data: 20.12.2016
Date of updating data: 20.12.2016