Vytvořte fakturu

OZK SERVICE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OZK SERVICE
IČO 31339808
TIN 2020341466
DIČ SK2020341466
Datum vytvoření 08 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OZK SERVICE
Miletičova 24
81570
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 242 494 €
Zisk 30 779 €
Kapitál 1 512 307 €
Vlastní kapitál 1 197 524 €
Kontaktní informace
Email greganova@ozkovo.sk
Telefon(y) 0255566233, 0255569006, 0255645762, 0255645763, 0255565761
Mobile(y) +421903715912, +421911020115
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,553,194
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,261,756
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,261,756
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 328,811
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 697,985
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,874
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 26
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 219,060
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 282,073
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,028
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,839
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,282
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,557
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 189
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 271,045
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,498
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 268,547
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,365
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,944
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 6,421
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,553,194
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,491,285
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,903,424
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,903,424
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,222
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,222
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -455,140
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -455,140
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,779
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,525
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,499
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 16,155
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 344
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,652
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,652
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,504
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,968
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,968
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,536
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,870
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,467
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,403
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,384
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 7,938
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,446
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 237,250
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 242,494
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 237,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,244
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,044
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 48,495
D. Služby (účtová skupina 51) 29,260
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 83,351
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 53,519
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 8,540
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,526
4. Sociální náklady (527, 528) 1,766
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,128
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,599
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,599
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,211
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,450
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 159,495
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,041
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,041
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,041
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 355
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 355
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,686
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,136
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,357
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,357
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,779
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015