Vytvořte fakturu

LIPTAK & Co - MERKURIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.11.2015
Basic information
Obchodní název LIPTAK & Co - MERKURIA
IČO 31339867
TIN 2020336362
DIČ SK2020336362
Datum vytvoření 14 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIPTAK & Co - MERKURIA
Pekná cesta 13
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 003 €
Zisk -2 006 €
Kapitál 147 481 €
Vlastní kapitál -78 357 €
Kontaktní informace
Email pius@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0244884003
Date of updating data: 24.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 119,258
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 110,602
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 110,602
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 96,083
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,519
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,922
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,137
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,137
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,137
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,785
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,294
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,491
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 734
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 734
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,258
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,280
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,280
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,152
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,578
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,578
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,006
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,084
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 370
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 370
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 114,714
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,072
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,072
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 89,668
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,582
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,392
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,994
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,994
Date of updating data: 24.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,456
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 33,003
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,456
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,547
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,885
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,544
D. Služby (účtová skupina 51) 1,534
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,543
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,264
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,264
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 118
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,378
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,165
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,074
2. Ostatní náklady (562A) 1,074
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 91
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,164
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,046
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,006
Date of updating data: 24.11.2015
Date of updating data: 24.11.2015