Vytvořte fakturu

PRESPOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Obchodní název PRESPOR
IČO 31340326
TIN 2020430753
DIČ SK2020430753
Datum vytvoření 21 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESPOR
Turbínova 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 011 970 €
Zisk 25 534 €
Kapitál 11 559 913 €
Vlastní kapitál 9 620 904 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249203251
Mobile(y) +421911567662
Fax(y) 0249203232
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,956,368
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,504,260
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,580,000
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,715,914
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,244,998
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 619,088
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,924,260
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,924,260
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,423,889
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,242,293
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,636
3. Výrobky (123) - /194/ 43,147
4. Zvířata (124) - /195/ 33
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,178,051
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 14,426
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 797,159
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 788,361
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 788,361
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,798
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,384,437
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32,027
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,352,410
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 28,219
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 292
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,568
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 19,359
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,956,368
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,940,511
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 667,863
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 667,863
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 996
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 66,786
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,786
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,179,332
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,179,332
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,534
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,975,507
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 24,721
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15,868
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,485
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,368
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,878,144
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 433,182
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 433,182
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,252,738
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 52,856
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 47,982
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 87,781
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,605
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 72,642
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 59,250
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,392
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 40,350
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5,721
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 34,629
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,014,964
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,011,970
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,752,741
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 505,530
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 756,693
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -41,262
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 28,361
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,907
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,942,838
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,546,868
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 646,502
D. Služby (účtová skupina 51) 686,555
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,414,964
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,027,785
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 338,931
4. Sociální náklady (527, 528) 48,248
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 120,857
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 451,191
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 451,191
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 18,302
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 37,307
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,292
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 69,132
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,093,777
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 332
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 115
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 115
XII. Kurzové zisky (663) 217
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,101
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 509
2. Ostatní náklady (562A) 509
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,988
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 33,604
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,769
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,363
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,829
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 43,997
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -36,168
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,534
Date of updating data: 09.06.2016
Date of updating data: 09.06.2016