Vytvořte fakturu

Coca-Cola HBC Slovenská republika - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.10.2016
Basic information
Obchodní název Coca-Cola HBC Slovenská republika
IČO 31340628
TIN 2020342280
DIČ SK2020342280
Datum vytvoření 25 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Coca-Cola HBC Slovenská republika
Tuhovská 1, P.O. Box 37
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 104 970 237 €
Zisk 937 029 €
Kapitál 42 435 029 €
Vlastní kapitál 24 312 855 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249263111, 49263111
Date of updating data: 20.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 51,969,059
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,790,095
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 11,565
2. Software (013) - /073, 091A/ 11,565
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,774,214
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 52,230
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,878,213
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,843,771
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 4,316
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 4,316
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,276,146
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,071,498
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,425,065
3. Výrobky (123) - /194/ 733,320
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,913,113
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,092,678
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,600,131
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,600,131
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 3,492,547
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 25,600,029
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,003,938
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,455,406
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,548,532
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 14,349,379
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 246,712
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 23,633
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 23,633
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 488,308
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,917
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 466,391
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 902,818
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 17,498
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 52,139
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 833,181
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,969,059
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,690,376
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 88,543,285
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 88,543,285
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 653,114
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 653,114
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -60,443,052
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -60,443,052
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 937,029
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,278,683
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 30,322
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 30,322
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,007,718
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,281,790
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,632,402
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,649,388
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 210,347
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 167,209
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,323,453
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,919
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,240,643
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 116,731
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,123,912
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
Date of updating data: 20.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,285,042
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 104,970,237
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 48,905,297
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 39,418,860
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,163,263
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 478,075
V. Aktivace (účtová skupina 62) 3,270,617
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,845,943
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 888,182
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,651,070
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 32,530,030
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,235,827
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 525,981
D. Služby (účtová skupina 51) 17,954,601
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,386,099
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,033,395
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,721,392
4. Sociální náklady (527, 528) 631,312
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 121,922
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,389,312
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,382,851
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 6,461
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,653,011
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 63,277
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,791,010
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,319,167
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,989,673
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 66,240
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 63,497
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 63,497
XII. Kurzové zisky (663) 2,743
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,736
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16
2. Ostatní náklady (562A) 16
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,623
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 24,097
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 37,504
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,356,671
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 419,642
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,675,407
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,255,765
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 937,029
Date of updating data: 20.10.2016
Date of updating data: 20.10.2016