Vytvořte fakturu

TIPOS, národná lotériová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.01.2017
Basic information
Obchodní název TIPOS, národná lotériová
IČO 31340822
TIN 2020341455
DIČ SK2020341455
Datum vytvoření 28 Leden 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TIPOS, národná lotériová
Brečtanová 1
83007
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 423 873 871 €
Zisk 7 299 828 €
Kapitál 55 770 492 €
Vlastní kapitál 13 712 347 €
Kontaktní informace
Email info@tipos.sk
Telefon(y) 0259419111, 0376522880, 0484136670, 0254791572, 0254791576, 054754791573, 05479157354791573, 18177,
Fax(y) 0254791576, 0417002981, 0556335055
Date of updating data: 19.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 57,610,329
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,790,055
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 852,690
2. Software (013) - /073, 091A/ 197,438
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 636,206
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 19,046
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,243,524
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 317,220
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 489,160
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 425,756
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,388
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,693,841
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 3,693,841
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,018,844
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 564,242
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 564,242
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,824,536
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 33
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 3,824,503
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,935,169
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,918,015
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,918,015
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 156
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,998
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 40,694,897
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 65,068
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 40,629,829
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,801,430
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,976
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,050,472
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 748,982
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,610,329
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,185,805
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 365,133
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 365,133
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,420,193
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,420,193
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,921,766
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,921,766
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 178,885
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,529,246
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -68,350,361
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,299,828
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,220,043
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,070,851
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 7,976,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 94,851
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 23,537
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 23,537
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,618,140
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,601,269
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,601,269
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,014,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 184,747
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 172,112
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 608,570
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,037,442
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,507,515
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 131,307
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,376,208
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 18,204,481
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 87,731
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 16,785,520
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,331,230
Date of updating data: 19.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 423,911,848
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 423,873,871
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 423,687,349
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,217
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184,305
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,926,366
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,312,246
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 229,246
D. Služby (účtová skupina 51) 48,147,619
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,923,259
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,581,143
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 112,957
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,104,564
4. Sociální náklady (527, 528) 124,595
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 35,837,499
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 586,267
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 586,267
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 159,293
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 323,730,937
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,947,505
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 373,998,238
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38,518
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 37,977
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 37,977
XII. Kurzové zisky (663) 541
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 350,704
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 80
2. Ostatní náklady (562A) 80
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,527
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 349,097
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -312,186
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,635,319
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,335,491
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,482,143
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -146,652
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,299,828
Date of updating data: 19.01.2017
Date of updating data: 19.01.2017