Vytvořte fakturu

INSPEKTA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INSPEKTA SLOVAKIA
IČO 31340911
TIN 2020312437
DIČ SK2020312437
Datum vytvoření 28 Leden 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo INSPEKTA SLOVAKIA
Zelinárska 2
82005
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 660 225 €
Zisk 11 434 €
Kapitál 1 627 411 €
Vlastní kapitál 570 095 €
Kontaktní informace
Email inspekta@inspekta.sk
Mobile(y) 0904185612
Fax(y) 0255573375
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,789,309
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 679,688
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,370
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,370
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 176,409
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 97,501
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 78,908
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 497,909
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 497,909
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,080,290
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,109
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,485
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,485
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 957,226
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 860,532
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,437
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 763,095
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 61,765
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,929
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 115,470
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 36,602
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 78,868
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 29,331
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 22,436
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 6,895
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,789,309
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 579,554
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 182,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 182,600
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 36,520
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,520
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 349,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 349,000
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,434
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,209,755
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 83,865
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 24,121
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 59,744
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 897,950
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 711,662
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 390,906
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,756
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 62,722
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 30,326
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,576
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75,664
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,238
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,141
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,097
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 124,702
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 88,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,660,230
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,660,225
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16,474
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,252,422
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,102
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 374,227
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,603,939
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,976
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 192,337
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 3,315,947
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 919,339
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 600,716
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 68,711
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 225,199
4. Sociální náklady (527, 528) 24,713
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,029
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,165
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,165
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,215
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -5,164
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106,095
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,286
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 745,636
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,653
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 19,228
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 19,228
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 275
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,150
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,648
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,638
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,204
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,238
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -34
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,434
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340911 TIN: 2020312437 DIČ: SK2020312437
 • Sídlo: INSPEKTA SLOVAKIA, Zelinárska 2, 82005, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Vojtech Besedič predseda Na Dieloch 5 Stupava 900 31 17.04.2004
  Roman Besedič člen Stanekova 24 Bratislava 841 03 14.12.2004
  PhDr. Zuzana Vršanská podpredseda Kadnárova 100 Bratislava 831 51 08.09.2008
  Lucia Danišová Hlavná 999/54 Stupava 900 31 08.09.2008
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.08.2011Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Vršanská - podpredseda Kadnárova 100 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 08.09.2008
   30.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Herichová - podpredseda Kadnárova 100 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 08.09.2008
   05.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Lucia Danišová Hlavná 999/54 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 08.09.2008
   PhDr. Zuzana Herichová - podpredseda Kadnárova 100 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 08.09.2008
   04.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Besedič - podpredseda Prídavková 51 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.12.2004
   Štefan Zaic - člen Estónska 10 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2004
   29.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Roman Besedič - člen Stanekova 24 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 14.12.2004
   Jozef Besedič - podpredseda Prídavková 51 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.12.2004
   28.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jiří Janatka - člen Savaljevova 14 Praha 4 140 66 Česká republika Vznik funkcie: 17.04.2004
   Roman Lesný - podpredseda K Zaječímu vrchu 737 KLATOVY 339 01 Česká republika Vznik funkcie: 17.04.2004
   17.06.2004Nové obchodné meno:
   INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vojtech Besedič - predseda Na Dieloch 5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 17.04.2004
   Štefan Zaic - člen Estónska 10 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2004
   Jiří Janatka - člen Savaljevova 14 Praha 4 140 66 Česká republika Vznik funkcie: 17.04.2004
   Roman Lesný - podpredseda K Zaječímu vrchu 737 KLATOVY 339 01 Česká republika Vznik funkcie: 17.04.2004
   16.06.2004Zrušené obchodné meno:
   INSPEKTA SLOVAKIA, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vojtech Besedič - podpredseda Na Dieloch 5 Stupava
   Ing. Jiří Kuděj Líščie Nivy 442/2 Bratislava
   Juraj Lepiš Starohorská 30 Banská Bystrica Vznik funkcie: 07.06.2002
   Ing. Ján Strnad - predseda Líščie Nivy 442/3 Bratislava
   28.10.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   služby verejných nosičov a poslov
   revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   revízie elektrických zariadení
   školiaca a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov manažmentu podľa medzinárodných noriem ISO pre oblasť kvality a environmentu v rozsahu voľnej živnosti
   zasielateľstvo
   vykonávanie colnej deklarácie
   verejná cestná nákladná doprava
   zabezpečenie colných dlhov zárukou
   poskytovanie poštových služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.10.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   služby verejných nosičov a poslov
   revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   revízie elektrických zariadení
   školiaca a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov riadenia akosti podľa ISO noriem radu 9000
   zasielateľstvo
   vykonávanie colnej deklarácie
   verejná cestná nákladná doprava
   zabezpečenie colných dlhov zárukou
   poskytovanie poštových služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.11.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie poštových služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Lepiš Starohorská 30 Banská Bystrica Vznik funkcie: 07.06.2002
   06.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Krivda Štúrova 5 Spišské Podhradie Skončenie funkcie: 07.06.2002
   07.03.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vojtech Besedič - podpredseda Na Dieloch 5 Stupava
   Miroslav Krivda Štúrova 5 Spišské Podhradie Skončenie funkcie: 07.06.2002
   Ing. Jiří Kuděj Líščie Nivy 442/2 Bratislava
   Ing. Ján Strnad - predseda Líščie Nivy 442/3 Bratislava
   06.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vojtech Besedič - podpredseda Hlavná 999/54 Stupava
   Miroslav Krivda Štúrova 5 Spišské Podhradie
   Ing. Jiří Kuděj Líščie Nivy 442/3 Bratislava
   Ing. Ján Strnad - predseda Přemyslovská 2331/12 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pobyt na území SR : Líščie Nivy 442/3 Bratislava
   02.03.1999Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie colných dlhov zárukou
   23.09.1998Nové sidlo:
   Zelinárska 2 Bratislava 820 05
   22.09.1998Zrušené sidlo:
   Prievozská 30 Bratislava 827 99
   13.03.1997Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   vykonávanie colnej deklarácie
   verejná cestná nákladná doprava
   06.09.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   služby verejných nosičov a poslov
   revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   revízie elektrických zariadení
   školiaca a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov riadenia akosti podľa ISO noriem radu 9000
   05.09.1995Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   prevádzkovanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   služby verejných nosičov a poslov
   revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   revízie elektrických zariadení
   16.01.1995Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Krivda Štúrova 5 Spišské Podhradie
   Ing. Jiří Kuděj Líščie Nivy 442/3 Bratislava
   15.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Němec Samohelova 2 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   JUDr. Brigita Pašková Landové-Štychové 1612 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   09.12.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   služby verejných nosičov a poslov
   revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   revízie elektrických zariadení
   28.01.1993Nové obchodné meno:
   INSPEKTA SLOVAKIA, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Prievozská 30 Bratislava 827 99
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prevádzanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vojtech Besedič - podpredseda Hlavná 999/54 Stupava
   Ing. Josef Němec Samohelova 2 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   JUDr. Brigita Pašková Landové-Štychové 1612 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Ing. Ján Strnad - predseda Přemyslovská 2331/12 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pobyt na území SR : Líščie Nivy 442/3 Bratislava