Vytvořte fakturu

ROBIN LOOK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název ROBIN LOOK
IČO 31341179
TIN 2020294859
DIČ SK2020294859
Datum vytvoření 01 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROBIN LOOK
Gagarinova 7/B
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 047 201 €
Zisk -93 135 €
Kapitál 714 885 €
Vlastní kapitál -124 172 €
Kontaktní informace
Email cmo@cmo.sk
Mobile(y) +421903716925
Fax(y) 0243635451
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 624,143
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 155,687
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 155,687
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 147,081
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,606
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 458,126
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 45,902
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 16,308
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 29,594
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 405,429
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 141,945
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 141,945
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 146,774
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 116,710
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,795
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,502
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,293
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,330
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 8,494
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 1,836
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 624,143
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -217,307
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 690
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -132,165
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 49,458
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -181,623
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -93,135
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 841,450
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 62,726
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 62,716
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 770,299
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 437,457
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 437,457
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,528
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 70,786
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 246,528
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,425
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,425
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,003,358
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,047,201
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 176,070
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 827,288
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,843
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,126,465
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 68,315
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 285,254
D. Služby (účtová skupina 51) 253,622
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 359,473
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 258,571
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 88,000
4. Sociální náklady (527, 528) 12,902
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 34,254
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 65,893
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 65,893
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59,654
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -79,264
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 396,167
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,991
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,332
2. Ostatní náklady (562A) 3,332
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 330
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,329
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,991
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -90,255
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -93,135
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015