Vytvořte fakturu

EVONA ELECTRONIC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.07.2016
Basic information
Obchodní název EVONA ELECTRONIC
IČO 31341357
TIN 2020336054
DIČ SK2020336054
Datum vytvoření 04 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EVONA ELECTRONIC
Stará Vajnorská cesta 17
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 817 109 €
Zisk 527 646 €
Kapitál 9 247 423 €
Vlastní kapitál 6 446 163 €
Kontaktní informace
Email evona@evona.sk
Telefon(y) 0484194166, 0484194167, 0484194328, 0244256424, 0244257549, 0244257333, 0244441633, 0244441635
Mobile(y) 0905900003
Fax(y) 0244641793
Date of updating data: 18.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,854,803
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,032,505
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 269,201
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 20,168
2. Software (013) - /073, 091A/ 149,045
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 27,888
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 72,100
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,629,452
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 875,586
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 534,405
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 216,922
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,361
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,178
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 133,852
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 133,852
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,660,538
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,237,586
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,824,039
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 331,108
3. Výrobky (123) - /194/ 79,747
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,692
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,320,516
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,100,036
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,100,036
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,072
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 189,408
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,102,436
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 38,192
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,064,244
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 161,760
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 74,005
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 87,755
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,854,803
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,406,707
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,672,302
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -140,088
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -72,395
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -67,693
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 323,611
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,185,716
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,862,105
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 527,646
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,425,722
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 155,644
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14,387
12. Odložený daňový závazek (481A) 141,257
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,230,796
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 801,591
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 801,591
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 363,441
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,875
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,417
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,764
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,708
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 39,282
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,282
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 22,374
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 19,526
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,848
Date of updating data: 18.07.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,817,109
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 39,052
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 343,222
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,133,529
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 245,927
V. Aktivace (účtová skupina 62) 208,426
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 776,547
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70,406
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,246,205
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 38,529
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,230,960
D. Služby (účtová skupina 51) 724,827
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 369,181
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 259,013
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 91,416
4. Sociální náklady (527, 528) 18,752
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,670
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 350,601
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 350,601
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 409,716
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 75,365
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,356
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 570,904
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 975,840
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,832
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 216
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 216
XII. Kurzové zisky (663) 12,616
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 34,126
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15,373
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,753
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,294
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 549,610
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,964
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 33,670
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -11,706
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 527,646
Date of updating data: 18.07.2016
Date of updating data: 18.07.2016