Vytvořte fakturu

GEBRÜDER WEISS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Obchodní název GEBRÜDER WEISS
IČO 31341381
TIN 2020328948
DIČ SK2020328948
Datum vytvoření 08 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEBRÜDER WEISS
Diaľničná cesta 20
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 32 287 862 €
Zisk 358 772 €
Kapitál 16 316 848 €
Vlastní kapitál 11 699 536 €
Kontaktní informace
Email sales.slovakia@gw-world.com
webové stránky http://www.gw-world.sk
Telefon(y) +421233066506, +42118208
Fax(y) 0233066516, 0233066520
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,619,100
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,306,653
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,306,653
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,811,992
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 494,661
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,733,182
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,724
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,724
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,724
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,779,374
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,691,284
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,365
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,634,919
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 85,957
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,133
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,951,084
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,569
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,941,515
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,579,265
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 110,923
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,468,342
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,619,100
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,896,742
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 10,427,970
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 358,772
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,717,551
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 22,574
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 22,574
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,632,805
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,387,091
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,503
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,234,588
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 137,043
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 88,479
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,192
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 62,172
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,412
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,760
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,807
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,807
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 32,186,227
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 32,287,862
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,186,227
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,873
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 98,762
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,815,518
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 269,212
D. Služby (účtová skupina 51) 27,268,253
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,224,998
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,311,147
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 812,101
4. Sociální náklady (527, 528) 101,750
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 65,965
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 745,631
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 745,631
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 249
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -30,202
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 271,412
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 472,344
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,648,762
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,304
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 52
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 52
XII. Kurzové zisky (663) 18,252
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,058
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15,776
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16,282
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,754
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 458,590
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 99,818
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 99,818
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 358,772
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016