Vytvořte fakturu

ASSA ABLOY Door Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Obchodní název ASSA ABLOY Door Slovakia
IČO 31341578
TIN 2020350662
Datum vytvoření 02 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASSA ABLOY Door Slovakia
Miletičova 67
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 239 408 €
Zisk -152 842 €
Kapitál 4 239 978 €
Vlastní kapitál 3 492 889 €
Kontaktní informace
Email predajna@sherlock.sk
webové stránky http://www.sherlock.sk
Telefon(y) +421253411704
Mobile(y) +421905309587
Fax(y) 0253411704
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,325,260
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,684,884
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 73,843
2. Software (013) - /073, 091A/ 33,451
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 40,392
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,611,041
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 126,167
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,229,187
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 236,305
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 19,382
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,539,477
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 504,377
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 222,704
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 43,578
3. Výrobky (123) - /194/ 182,476
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 55,619
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 116,414
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 102,761
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,761
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,653
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 911,467
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 782,748
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,340
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 755,408
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 27,429
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 39,678
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 61,612
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,219
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,078
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,141
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 100,899
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 19,078
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 81,821
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,325,260
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,340,454
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -255,284
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -255,284
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,741,276
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,741,276
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,842
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 972,703
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 68,754
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,911
12. Odložený daňový závazek (481A) 64,843
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 15,657
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 15,657
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 827,386
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 592,138
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,189
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 577,949
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 106,655
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 66,145
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,083
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 365
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 60,216
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,391
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 37,825
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 690
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 12,103
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 12,103
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,135,176
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,239,408
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 907,298
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,393,232
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 760,880
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 66,026
V. Aktivace (účtová skupina 62) 18,803
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 21,925
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,244
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,413,755
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 580,281
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,826,344
D. Služby (účtová skupina 51) 1,474,021
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,229,564
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,624,013
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 560,408
4. Sociální náklady (527, 528) 45,143
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31,921
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 176,455
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 176,455
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,302
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,496
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,371
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -174,347
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,265,593
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,462
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 344
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 344
XII. Kurzové zisky (663) 15,118
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,749
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,800
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,800
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8,935
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,014
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,287
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -180,634
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -27,792
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,039
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -30,831
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -152,842
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016