Vytvořte fakturu

MicroStep - HDO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MicroStep - HDO
IČO 31341624
TIN 2020319202
DIČ SK2020319202
Datum vytvoření 04 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MicroStep - HDO
Vajnorská 158
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 401 716 €
Zisk 138 866 €
Kapitál 3 658 828 €
Vlastní kapitál 1 472 190 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232277400, 0232277777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,897,202
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 136,424
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 121,591
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 121,591
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 14,833
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 13,505
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,328
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,752,957
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 182,087
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 182,087
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,336,153
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 997,871
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 997,871
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 277,899
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 532
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 59,851
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,234,717
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,593
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,217,124
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,821
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,821
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,897,202
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,611,588
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 49,800
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 49,800
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 36,829
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,123
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,123
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 532
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 532
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,380,438
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,380,438
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,866
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,285,614
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 437,160
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 400,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 36,799
12. Odložený daňový závazek (481A) 361
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 361,334
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 144,717
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,717
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,404
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 111,072
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 68,120
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,001
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 487,091
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 93,243
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 393,848
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,226,565
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,401,716
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 207,276
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,019,289
V. Aktivace (účtová skupina 62) 130,609
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 29,073
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,469
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,200,172
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 478,266
D. Služby (účtová skupina 51) 796,311
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,861,091
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,370,174
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 454,265
4. Sociální náklady (527, 528) 36,652
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,204
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 40,192
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 40,192
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,108
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 201,544
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,082,597
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,389
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,179
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,179
XII. Kurzové zisky (663) 1,210
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,481
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17,544
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,937
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,092
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 183,452
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 44,586
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 44,323
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 263
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 138,866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341624 TIN: 2020319202 DIČ: SK2020319202
 • Sídlo: MicroStep - HDO, Vajnorská 158, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alexander Varga, CSc. Bajkalská 9 Bratislava 831 04 04.02.1993
  Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09 30.06.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Jamrich 13 280 € (26.7%) Tekovská 17 Bratislava 821 09
  MicroStep, spol. s r.o. 19 920 € (40%) Bratislava 831 04
  RNDr. Eva Huttová 6 640 € (13.3%) Svätý Jur 900 21
  Ing. Pavel Kyčina 1 992 € (4%) Pezinok 902 01
  Ján Medo 1 992 € (4%) Bratislava 851 03
  Ing. Ivan Trup 1 992 € (4%) Bratislava 821 07
  Vladimír Hutta 1 992 € (4%) Svätý Jur 900 21
  Doc.RNDr. Anna Valková, PhD. 1 992 € (4%) Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.01.2014Noví spoločníci:
   Doc.RNDr. Anna Valková , PhD. Šancová 90 Bratislava 831 04
   13.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Valko Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   12.04.2013Noví spoločníci:
   RNDr. Eva Huttová Štúrova 20 Svätý Jur 900 21
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Pavel Kyčina Trnavská 22 Pezinok 902 01
   Ján Medo Gessayova 47 Bratislava 851 03
   Ing. Ivan Trup Bebravská 1 Bratislava 821 07
   Vladimír Hutta Štúrova 20 Svätý Jur 900 21
   Ing. Dušan Valko Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   11.04.2013Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Eva Huttová Štúrova 20 Svätý Jur 900 21
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   26.04.2012Nové sidlo:
   Vajnorská 158 Bratislava 831 04
   25.04.2012Zrušené sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   28.01.2010Nové predmety činnosti:
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   20.10.2009Nové obchodné meno:
   MicroStep - HDO s.r.o.
   19.10.2009Zrušené obchodné meno:
   MicroStep - HDO s r.o.
   04.08.2009Noví spoločníci:
   RNDr. Eva Huttová Štúrova 20 Svätý Jur 900 21
   03.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Eva Huttová Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.06.2005
   22.07.2005Noví spoločníci:
   Eva Huttová Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Varga, , CSc. Bajkalská 9 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 04.02.1993
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.06.2005
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.06.2005
   21.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.02.1993
   Ing. Alexander Varga, , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.02.1993
   15.12.2003Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   inžinierska činnosť v elektrotechnike
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   poradenská činnosť v oblasti spracovania údajov
   kompletizácia a montáž počítačových sietí
   poradenská činnosť v oblasti navrhovania počítačových sietí
   poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti automatizačnej a výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby programového vybavenia
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie a technické zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   14.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Ing. Jozef Omelka Ďurgalova 4 Bratislava 831 01
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bernolákovo 900 27
   08.07.2003Nové obchodné meno:
   MicroStep - HDO s r.o.
   Noví spoločníci:
   MicroStep, spol. s r.o. Vajnorská 158 Bratislava 831 04
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Ing. Jozef Omelka Ďurgalova 4 Bratislava 831 01
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.02.1993
   Ing. Alexander Varga, , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.02.1993
   07.07.2003Zrušené obchodné meno:
   Micro Step - HDO s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MicroStep, spol. s r.o. IČO: 00 603 015 Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Omelka Fedinova 16 Bratislava
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   12.03.1999Nové sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   MicroStep, spol. s r.o. IČO: 00 603 015 Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Omelka Fedinova 16 Bratislava
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   11.03.1999Zrušené sidlo:
   Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
   Zrušeny spoločníci:
   MikroStep spol. s r.o Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Omelka Fedinova 16 Bratislava
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   18.05.1994Nové sidlo:
   Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
   17.05.1994Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   04.02.1993Nové obchodné meno:
   Micro Step - HDO s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a servis zariadení automatizačnej techniky, zariadení na spracovanie a prenos dát a zariadení na automatizáciu technologických procesov programovými pros- triedkami
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   MikroStep spol. s r.o Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Omelka Fedinova 16 Bratislava
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava