Vytvořte fakturu

IMET-AKE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMET-AKE
IČO 31341870
TIN 2020297048
DIČ SK2020297048
Datum vytvoření 09 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMET-AKE
ul. M.Sch. Trnavského 2/B
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 820 830 €
Zisk 241 786 €
Kapitál 3 618 393 €
Vlastní kapitál 1 781 934 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0455402635, 0455402636, 0455402637, 0260202927, 0260202915
Fax(y) 0260202937
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,536,211
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 396,653
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 55,006
2. Software (013) - /073, 091A/ 55,006
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,686
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,686
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 330,961
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 290,961
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 40,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,125,023
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,823,817
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,708
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,686,058
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 132,051
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,162,444
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,156,641
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,156,641
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,491
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 312
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 138,762
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 77,931
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 60,831
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,535
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 8,980
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 5,555
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,536,211
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,998,315
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 73,027
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 73,027
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 14,700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,700
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 18,206
2. Ostatní fondy (427, 42X) 18,206
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -60,872
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -60,872
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,711,468
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,711,468
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 241,786
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,536,618
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,522
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,422
12. Odložený daňový závazek (481A) 100
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,686,797
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,311,605
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,311,605
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,720
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,976
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,496
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 290,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,264
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,264
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 828,035
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,278
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 1,278
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,649,300
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,820,830
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,505,364
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 102,385
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 41,552
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -79,742
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 251,271
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,465,027
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,541,547
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 64,922
D. Služby (účtová skupina 51) 1,210,279
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 584,309
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 427,378
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 145,407
4. Sociální náklady (527, 528) 11,524
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,035
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,391
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,391
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 17,613
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,931
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 355,803
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 752,811
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,403
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 11,392
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,928
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 26,867
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 26,867
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14,022
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,039
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -37,525
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 318,278
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 76,492
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 76,492
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 241,786
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341870 TIN: 2020297048 DIČ: SK2020297048
 • Sídlo: IMET-AKE, ul. M.Sch. Trnavského 2/B, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Maťas Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31 07.10.2005
  Peter Šipoš Borinka 491 Borinka 900 32 12.10.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Maťas 7 303 € (10%) Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31
  Peter Šipoš 7 303 € (10%) Borinka 491 Borinka 900 32
  IMET, a.s. 54 770 € (75%) Košice 040 11
  Peter Moravický 3 651 € (5%) Borinka 900 32
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.03.2011Nové predmety činnosti:
   výroba valivých ložísk
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
   03.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a hutnícke spracovanie kovov
   12.11.2010Nové sidlo:
   ul. M.Sch. Trnavského 2/B Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   skladovanie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   administratívne služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
   výroba a hutnícke spracovanie kovov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Maťas Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31
   Peter Šipoš Borinka 491 Borinka 900 32
   Peter Moravický Borinka 224 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Šipoš Borinka 491 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 12.10.2010
   11.11.2010Zrušené sidlo:
   ul. M.Sch. Trnavského 2/B Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Líščie údolie 218 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.02.1993
   13.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Maťas Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 07.10.2005
   Ing. Mikuláš Potoczky Líščie údolie 218 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.02.1993
   12.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava Vznik funkcie: 09.02.1993
   23.09.2005Nové obchodné meno:
   IMET-AKE s.r.o.
   22.09.2005Zrušené obchodné meno:
   AKV-AKE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   16.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava Vznik funkcie: 09.02.1993
   15.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava
   23.07.1999Nové sidlo:
   ul. M.Sch. Trnavského 2/B Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   IMET, a.s. IČO: 36 185 957 Bardejovská 1/C Košice 040 11
   22.07.1999Zrušené sidlo:
   Podhorská 12 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   20.07.1998Noví spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   08.11.1995Nové sidlo:
   Podhorská 12 Bratislava 841 07
   07.11.1995Zrušené sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   19.05.1995Noví spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   18.05.1995Zrušeny spoločníci:
   AKV Allgemeiner Kugellagervetrieb, Polzl Ges.m.b.H. Lehargasse 1 Wien Rakúska republika
   09.02.1993Nové obchodné meno:
   AKV-AKE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   AKV Allgemeiner Kugellagervetrieb, Polzl Ges.m.b.H. Lehargasse 1 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava