Vytvořte fakturu

RELKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RELKO
IČO 31342159
TIN 2020315187
DIČ SK2020315187
Datum vytvoření 12 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RELKO
Račianska 75, P.O. BOX 95
83008
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 505 722 €
Zisk 28 228 €
Kapitál 1 768 650 €
Vlastní kapitál 638 200 €
Kontaktní informace
Email relko@relko.sk
Fax(y) 0244460139
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 857,166
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 494,480
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 62,187
2. Software (013) - /073, 091A/ 62,187
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 432,293
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 893
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 292,090
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 139,310
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 360,557
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 29
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 29
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 334,507
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 334,038
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 334,038
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 254
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 215
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,021
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,234
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,787
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,129
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,129
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 857,166
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 666,428
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 578,300
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 25,013
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 25,013
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 28,842
2. Ostatní fondy (427, 42X) 28,842
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -594
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -594
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,228
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,738
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 41,282
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 38,007
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,275
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 149,456
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 108,510
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,510
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,844
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,147
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,955
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 505,722
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 505,722
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 505,722
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 468,369
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,332
D. Služby (účtová skupina 51) 176,500
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 213,697
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 156,692
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 54,162
4. Sociální náklady (527, 528) 2,843
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,187
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 47,175
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 47,175
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 478
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 37,353
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 303,890
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 89
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 54
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 54
XII. Kurzové zisky (663) 35
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,738
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,738
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,649
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,704
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,476
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,476
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,228
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015