Vytvořte fakturu

ECOLAB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.11.2016
Basic information
Obchodní název ECOLAB
IČO 31342213
TIN 2020317475
DIČ SK2020317475
Datum vytvoření 15 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECOLAB
Čajakova 18
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 865 193 €
Zisk 108 676 €
Kapitál 2 233 941 €
Vlastní kapitál 1 276 573 €
Kontaktní informace
Email objednavky@ecolab.com
webové stránky http://www.ecolab.com;http://www.ecolab.sk
Mobile(y) +421904517433
Fax(y) 0257204912, 0257204928
Date of updating data: 15.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,990,260
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 143,630
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 143,630
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 143,630
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,844,769
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 600,785
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,601
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 597,184
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 129,446
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 129,446
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,914,866
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,895,466
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 182,097
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,713,369
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,400
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 199,672
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,110
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 196,562
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,861
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,861
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,990,260
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,477,521
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 239,561
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 239,561
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 11,045
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 35,749
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 35,749
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 118,498
2. Ostatní fondy (427, 42X) 118,498
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 963,992
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 963,992
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 108,676
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,512,739
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,089
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,089
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 34,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 34,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,133,158
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 573,076
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350,107
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 222,969
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 201,692
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 100,393
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 40,320
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 217,644
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 342,492
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,448
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 314,044
Date of updating data: 15.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,865,602
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,865,193
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,713,370
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 67,775
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,548
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,646,155
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,588,358
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 162,011
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 25,277
D. Služby (účtová skupina 51) 2,234,290
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,363,686
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,004,421
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 340,294
4. Sociální náklady (527, 528) 18,971
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,162
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 72,971
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 72,971
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -27,562
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 207,962
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 219,038
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,771,209
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 427
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 408
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 408
XII. Kurzové zisky (663) 18
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,997
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,709
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,692
2. Ostatní náklady (562A) 17
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,613
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,675
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,570
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 206,468
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 97,792
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 156,747
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -58,955
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 108,676
Date of updating data: 15.11.2016
Date of updating data: 15.11.2016