Vytvořte fakturu

elatec - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název elatec
IČO 31342299
TIN 2020299050
DIČ SK2020299050
Datum vytvoření 16 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo elatec
Eisnerova 42
84108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 287 467 €
Zisk -38 357 €
Kapitál 117 589 €
Vlastní kapitál 69 388 €
Kontaktní informace
Email elatec@elatec.sk
Telefon(y) 0265420344, 0265423660
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 71,054
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,003
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,003
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,003
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 67,724
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22,391
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22,333
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 58
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 38,024
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 36,436
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,436
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,588
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 696
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 696
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,613
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 353
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,260
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 327
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 327
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,054
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,031
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,084
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,084
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,645
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,145
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,145
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 7,119
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 7,119
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 30,395
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 93,158
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -62,763
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,357
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,023
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,267
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 2,202
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 2,202
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 65
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 33,760
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,228
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,228
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,651
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,751
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,791
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -161
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,996
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,996
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 287,872
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 287,467
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 73
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 287,118
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 276
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 323,154
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 88,254
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 68,855
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 162,760
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 117,966
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,863
4. Sociální náklady (527, 528) 4,931
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 487
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,550
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,550
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,248
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,687
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,082
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 405
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 26
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 367
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,075
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 243
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 243
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 240
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,592
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,670
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,357
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 0
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,357
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31342299 TIN: 2020299050 DIČ: SK2020299050
 • Sídlo: elatec, Eisnerova 42, 84108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava 841 05 30.12.1994
  Ing. Ján Egl Družstevná 608/6 Veľké Leváre 908 73 30.12.1994
  Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava 841 08 04.09.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Chaláni 3 021 € (25%) H. Meličkovej 8 Bratislava 841 05
  Ing. Ján Egl 3 021 € (25%) Družstevná 608/6 Veľké Leváre 908 73
  Ing. Ján Vestenický 3 021 € (25%) Eisnerova 42 Bratislava 841 08
  Ing. Milan Jesenai, CSc. 3 021 € (25%) Suchohrad 900 46
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2009Nové obchodné meno:
   elatec s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava 841 05
   19.11.2009Zrušené obchodné meno:
   elatec s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   19.12.2008Noví spoločníci:
   Ing. Milan Jesenai , CSc. 184 Suchohrad 900 46
   18.12.2008Zrušeny spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   10.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Ing. Ján Egl Družstevná 608/6 Veľké Leváre
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 04.09.2003
   09.03.2004Zrušeny spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Egl Družstevná 608/6 Veľké Leváre
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.02.1993 Skončenie funkcie: 04.09.2003
   15.10.2003Noví spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Egl Družstevná 608/6 Veľké Leváre
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.12.1994
   Ing. Ján Egl Družstevná 608/6 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 30.12.1994
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.02.1993 Skončenie funkcie: 04.09.2003
   14.10.2003Zrušeny spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Egl 396 Závod
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   Attila Molnár Bieloruská 9 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Egl 396 Závod
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava Skončenie funkcie: 06.09.2002
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   27.02.1995Nové sidlo:
   Eisnerova 42 Bratislava 841 08
   Noví spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Egl 396 Závod
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   Attila Molnár Bieloruská 9 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Egl 396 Závod
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava Skončenie funkcie: 06.09.2002
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   26.02.1995Zrušené sidlo:
   Hollého 13 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Egl 396 Závod
   Ing. Ivan Haruštiak Jaskový rad 173 Bratislava
   Ing. Vladimír Heržo Hollého 13 Bratislava
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Ing. Soňa Kmeťová Lenardova 14 Bratislava
   Ing. Adam Kopkáš Sekurisová 14 Bratislava
   Mgr. Dušan Kováč Damborského 4 Bratislava
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava
   Ing. Gabriel Kuchár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   Attila Molnár Bieloruská 9 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Ján Rabatín Odbojárov 6 Bratislava
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava
   Ing. Gabriel Kuchár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   16.02.1993Nové obchodné meno:
   elatec s r.o.
   Nové sidlo:
   Hollého 13 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj, konštrukcia, projekcia a výroba zariadení štúdiotechniky, záznamovej, telekomunikačnej, zabezpečovacej, automatizačnej a regulačnej techniky
   vývoj, konštrukcia a výroba mechanických systémov
   konštrukcia a výroba nástrojov
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti nových technológií štúdiotechniky, záznamovej techniky, meracej a regulačnej techniky
   prevádzkovanie hudobného štúdia s poskytovaním súvisiacich služieb
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   organizovanie seminárov
   tvorba programového vybavenia (softwaru)
   Noví spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Egl 396 Závod
   Ing. Ivan Haruštiak Jaskový rad 173 Bratislava
   Ing. Vladimír Heržo Hollého 13 Bratislava
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Ing. Soňa Kmeťová Lenardova 14 Bratislava
   Ing. Adam Kopkáš Sekurisová 14 Bratislava
   Mgr. Dušan Kováč Damborského 4 Bratislava
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava
   Ing. Gabriel Kuchár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   Attila Molnár Bieloruská 9 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Ján Rabatín Odbojárov 6 Bratislava
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava
   Ing. Gabriel Kuchár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava