Vytvořte fakturu

HOSPIMED - Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Obchodní název HOSPIMED - Slovakia
IČO 31342311
TIN 2020328959
DIČ SK2020328959
Datum vytvoření 08 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOSPIMED - Slovakia
Orenburská 44
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 797 558 €
Zisk -99 015 €
Kapitál 1 552 482 €
Vlastní kapitál 1 338 939 €
Kontaktní informace
Email hospimed@hospimed.sk
webové stránky http://www.hospimed.sk
Telefon(y) +421245524924, +421245524922, +421245524923, +421245524925
Fax(y) 0245524922
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,185,376
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 95,345
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 95,345
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 95,345
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,079,956
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 415,019
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 415,019
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 49,015
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 49,015
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 528,515
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 519,995
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 519,995
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 4,872
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 170
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,478
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 87,407
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,486
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 84,921
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,075
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,075
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,185,376
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 890,810
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 982,521
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 982,521
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -99,015
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 294,566
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 29,095
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 13,730
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 168
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 15,197
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 247,085
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 213,033
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 213,033
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,598
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,314
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,399
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,725
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,386
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,553
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,833
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 790,382
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 797,558
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 602,781
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 166,151
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 21,450
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,176
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 907,282
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 347,277
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 80,810
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -138
D. Služby (účtová skupina 51) 135,228
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 228,407
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 167,307
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 59,018
4. Sociální náklady (527, 528) 2,082
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,017
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,735
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,735
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 45,055
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,403
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,488
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -109,724
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,755
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 867
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 855
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,108
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 446
2. Ostatní náklady (562A) 446
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,105
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 557
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,241
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -110,965
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -11,950
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -14,832
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -99,015
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016