Vytvořte fakturu

AUTO PALACE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTO PALACE SLOVAKIA
IČO 31342361
TIN 2020317442
DIČ SK2020317442
Datum vytvoření 17 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO PALACE SLOVAKIA
Panónska cesta 33
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 351 953 €
Zisk -163 868 €
Kapitál 8 928 871 €
Vlastní kapitál 1 240 958 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,792,835
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,690,787
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 111,565
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,702
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 109,863
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,579,222
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,968,234
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,812,744
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -2,245,904
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 44,148
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 101,135
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 99,973
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 99,965
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,965
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,162
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 593
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 569
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 913
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 913
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,792,835
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,077,089
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,220,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 23,806
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,806
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,009,488
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,253,364
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,262,852
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -163,868
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,715,746
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 414
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 414
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,074,652
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 59,954
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,954
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,000,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,057
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,397
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,244
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,033
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,033
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 5,622,647
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 351,953
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 343,343
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,943
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 395,663
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,804
D. Služby (účtová skupina 51) 125,908
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 62,206
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 47,016
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,972
4. Sociální náklady (527, 528) 1,218
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 34,743
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 152,425
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 152,425
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,402
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,175
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -43,710
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 212,631
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 119,210
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 117,627
2. Ostatní náklady (562A) 117,627
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 945
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 638
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -119,198
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -162,908
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -163,868
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31342361 TIN: 2020317442 DIČ: SK2020317442
 • Sídlo: AUTO PALACE SLOVAKIA, Panónska cesta 33, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Richard Kopečný Na Mlejnku 111 Praha-Východ 250 66 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 08.04.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  AutoBinck Beheer N.V. 6 639 € (100%) BK´s Gravenhage 2516 Holandské kráľovstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4-Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   21.09.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   21.10.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   AutoBinck Beheer N.V. Binckhorstlaan 312-334 BK´s Gravenhage 2516 Holandské kráľovstvo
   20.10.2008Zrušeny spoločníci:
   AutoBinck Holding N.V. Binckhorstlaan 312-334 BK´s Gravenhage 2516 Holandské kráľovstvo
   10.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 04.04.2007
   28.02.2008Noví spoločníci:
   AutoBinck Holding N.V. Binckhorstlaan 312-334 BK´s Gravenhage 2516 Holandské kráľovstvo
   27.02.2008Zrušeny spoločníci:
   De Binckhorst Investment Company B.V. Binckhorstlaan 312-334 2516 BK´s - Gravenhage Haag, B.V. 629-266 Holandské kráľovstvo
   31.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Kopečný Na Mlejnku 111 Praha-Východ 250 66 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   Michel Johannes Cornelissen Boterdijk 9 Malden 6581 AA Holandsko Vznik funkcie: 04.04.2007
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 04.04.2007
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4-Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   30.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Kopečný Na Mlejnku 111 Praha-Východ 250 66 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4-Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   25.06.2002Nové sidlo:
   Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   24.06.2002Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   03.08.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie áut
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   De Binckhorst Investment Company B.V. Binckhorstlaan 312-334 2516 BK´s - Gravenhage Haag, B.V. 629-266 Holandské kráľovstvo
   02.08.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   požičiavanie áut
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce
   Zrušeny spoločníci:
   AUTO PALACE PRAHA, Komanditní společnosť IČO: 17 048 052 Na Chodovci 2457/1 Praha 4 Česká republika
   08.04.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Kopečný Na Mlejnku 111 Praha-Východ 250 66 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4-Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   07.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Luboš Kolář Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   22.01.1999Nové predmety činnosti:
   požičiavanie áut
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   AUTO PALACE PRAHA, Komanditní společnosť IČO: 17 048 052 Na Chodovci 2457/1 Praha 4 Česká republika
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   AUTO PALACE PRAHA komanditná spoločnosť
   29.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Luboš Kolář Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   28.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Kolář V háji Praha Praha 1 prechodný pobyt na území SR : Studenohorská 34 Bratislava
   05.06.1995Nové sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   17.02.1993Nové obchodné meno:
   AUTO PALACE SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   AUTO PALACE PRAHA komanditná spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Kolář V háji Praha Praha 1 prechodný pobyt na území SR : Studenohorská 34 Bratislava