Vytvořte fakturu

Procter & Gamble - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název Procter & Gamble
IČO 31342451
TIN 2020325109
DIČ SK2020325109
Datum vytvoření 18 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Procter & Gamble
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 78 670 981 €
Zisk 1 107 030 €
Kapitál 15 986 375 €
Vlastní kapitál 5 388 051 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0257101135
Fax(y) 0257101112
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,826,387
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 46,445
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 42,130
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 48
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 42,082
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 4,315
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 4,315
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,744,999
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 192,009
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 192,009
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,506,295
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,050,067
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,829
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,932,238
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 14,450,871
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,357
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 46,695
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,443
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 41,252
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 34,943
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 34,943
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,826,387
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,495,081
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,048,928
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,048,928
A.II. Emisní ážio (412) 10,246
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 10,489
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 205,736
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 205,736
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,112,652
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,112,652
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,107,030
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,331,306
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 48,978
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 48,978
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,581,905
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,001,156
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,706,243
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,294,913
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 134,575
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 50,778
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,395,396
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 960,061
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 960,061
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 740,362
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 78,668,586
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 78,670,981
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 77,895,940
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 772,646
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,395
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,211,761
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 62,919,167
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 44,974
D. Služby (účtová skupina 51) 12,753,414
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,448,992
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 864,106
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 422,407
4. Sociální náklady (527, 528) 162,479
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,977
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,977
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 38
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,199
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,459,220
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,951,031
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 137,498
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 179
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 132
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 47
XII. Kurzové zisky (663) 137,319
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 137,180
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 393
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 34
2. Ostatní náklady (562A) 359
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 129,526
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,261
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 318
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,459,538
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 352,508
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 397,910
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -45,402
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,107,030
Date of updating data: 28.04.2016