Vytvořte fakturu

AVON Cosmetics - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Obchodní název AVON Cosmetics
IČO 31342493
TIN 2020297554
DIČ SK2020297554
Datum vytvoření 17 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVON Cosmetics
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 339 237 €
Zisk 3 149 938 €
Kapitál 7 086 276 €
Vlastní kapitál 3 186 503 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249110011, 0249110075, 0257089111, 0257089333, 0907988547, 0911696349, 0948353523, 0259420000
Fax(y) 0244464140
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,706,137
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 138,396
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 138,396
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 99,604
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 38,792
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,485,368
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15,854
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 15,854
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 191,050
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 191,050
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,656,160
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,149,684
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,149,684
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 3,500,288
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,188
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,622,304
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 290
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,622,014
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 82,373
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 43,733
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 38,640
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,706,137
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,033,633
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 723,296
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 723,296
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,741
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 144,658
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 144,658
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,149,938
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,650,381
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25,753
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 25,753
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,147,079
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,247,701
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,247,701
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 40,085
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,662
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 835,631
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 477,549
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 184,624
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 292,925
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 22,123
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 22,123
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,230,443
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,339,237
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 28,715,072
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 515,371
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100,294
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,081,311
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,756,852
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,864,450
D. Služby (účtová skupina 51) 13,307,330
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 825,453
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 599,281
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 195,683
4. Sociální náklady (527, 528) 30,489
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,054
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 47,402
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 47,402
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 140,799
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,971
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,257,926
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,301,811
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,836
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9,180
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 9,180
XII. Kurzové zisky (663) 5,656
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 89,290
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17,362
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 71,928
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74,454
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,183,472
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,033,534
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 997,977
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 35,557
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,149,938
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016