Vytvořte fakturu

JU & KA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.09.2016
Basic information
Obchodní název JU & KA
Stav Zničeno
IČO 31342558
TIN 2020350904
DIČ SK2020350904
Datum vytvoření 19 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JU & KA
Ševčenkova 29
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 917 €
Zisk -51 314 €
Kapitál 252 789 €
Vlastní kapitál 201 566 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263451732, 0905595888
Mobile(y) 0905595888
Date of updating data: 16.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 58,314
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,314
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,747
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,747
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 55,567
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 44,587
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,980
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,314
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,680
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 89,354
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 89,354
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,314
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,634
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,634
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,804
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,739
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,091
Date of updating data: 16.09.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,917
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,292
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 625
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,932
D. Služby (účtová skupina 51) -265
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,518
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,805
4. Sociální náklady (527, 528) -287
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 53
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,071
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,071
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 686
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,869
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,015
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 265
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 301
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 301
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -294
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -51,309
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -51,314
Date of updating data: 16.09.2016
 • IČO :31342558 TIN: 2020350904 DIČ: SK2020350904
 • Sídlo: JU & KA, Ševčenkova 29, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Únor 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.09.2016Zrušené obchodné meno:
   JU & KA s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   08.04.2014Nové obchodné meno:
   JU & KA s.r.o. v likvidácii
   19.02.1993Nové sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným