Vytvořte fakturu

TRANSTRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRANSTRADE
IČO 31342591
TIN 2020291196
DIČ SK2020291196
Datum vytvoření 17 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSTRADE
Nádražná 34
90028
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 665 024 €
Zisk 26 811 €
Kapitál 3 238 256 €
Vlastní kapitál 489 127 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@transtrade.sk
Telefon(y) 0245945008, 0245945009, 0245945010, 0245945011, 0245945012
Mobile(y) 0903411016, 0903420616, 0903713930, 0903797176, 0905484481
Fax(y) 0245945012
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,732,056
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,112,055
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,128,795
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 274,442
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 760,957
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,568
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 73,695
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,133
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) -16,740
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,065
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ -24,805
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,604,626
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,316,204
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,415
4. Zvířata (124) - /195/ 700
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,308,089
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,285,015
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,265,943
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,265,943
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,700
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,372
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,407
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,454
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 953
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,375
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 15,375
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,732,056
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 470,386
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 298,745
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 298,745
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,004
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 29,875
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,875
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -66,195
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -66,195
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 179,146
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 179,146
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,811
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,260,664
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,522
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,023
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,732
12. Odložený daňový závazek (481A) 8,767
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 145,500
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,457,123
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,319,252
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,319,252
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,487
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,391
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,069
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,924
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 59,156
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,320
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 20,836
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 585,363
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,006
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,006
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,665,102
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,665,024
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,106,083
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 454,491
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 63
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,387
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,588,918
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,532,328
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 120,854
D. Služby (účtová skupina 51) 1,108,922
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 560,024
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 396,130
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 12,189
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 137,962
4. Sociální náklady (527, 528) 13,743
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,638
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 114,725
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 114,725
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 15,872
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,555
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,106
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 798,470
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 79
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 78
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 78
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,163
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 33,623
2. Ostatní náklady (562A) 33,623
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,520
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,084
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,022
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,211
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,040
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,171
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,811
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31342591 TIN: 2020291196 DIČ: SK2020291196
 • Sídlo: TRANSTRADE, Nádražná 34, 90028, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Únor 1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Davalos Jose Victor Guillamon 298 745 € (100%) LA ALBERCA, Murcia Španielske kráľovstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.02.2015Noví spoločníci:
   Davalos Jose Victor Guillamon C. PINO 26 LA ALBERCA, Murcia Španielske kráľovstvo
   16.02.2015Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   11.07.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie, okrem prevádzkovania verejných skladov
   manipulácia s tovarom
   baliaca činnosť
   administratívne a sekretárske práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   06.04.2004Noví spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Guillamon Davalos Jose Victor C. PINO 26, LA ALBERCA Murcia Španielsko Vznik funkcie: 27.11.1996
   05.04.2004Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1996
   30.09.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1996
   29.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   30.07.2001Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   vedenie účtovníctva
   automatické spracovanie dát
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   29.07.2001Zrušené sidlo:
   Studená 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 18 Rue de ľ Eau L-1449 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   07.06.2000Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 18 Rue de ľ Eau L-1449 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   06.06.2000Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   23.09.1999Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   22.09.1999Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   06.07.1999Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   20.07.1998Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   23.04.1998Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   22.05.1997Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   21.05.1997Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   TALANTA HOLDING, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Jose Javier Esteve Calero San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Jose Victor Guillamon Davalos Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Kiššíková Vavilova 12 Bratislava
   22.04.1996Nové sidlo:
   Studená 8 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   TALANTA HOLDING, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Jose Javier Esteve Calero San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Jose Victor Guillamon Davalos Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Kiššíková Vavilova 12 Bratislava
   21.04.1996Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Esteve Calero Jose Javier San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kleštinec Bratislavská 127 Piešťany 921 01
   23.05.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kleštinec Bratislavská 127 Piešťany 921 01
   22.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Algajerová Vlčkova 7 Bratislava 811 06
   17.02.1993Nové obchodné meno:
   TRANSTRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Esteve Calero Jose Javier San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oľga Algajerová Vlčkova 7 Bratislava 811 06