Vytvořte fakturu

IN TIME - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Obchodní název IN TIME
IČO 31342621
TIN 2020337451
DIČ SK2020337451
Datum vytvoření 18 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IN TIME
Senecká cesta 1
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 9 620 049 €
Zisk 482 040 €
Kapitál 3 477 203 €
Vlastní kapitál 2 420 592 €
Kontaktní informace
Email info@intime.sk
Telefon(y) 0216160, 0248576389
Fax(y) 0248576393
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,954,618
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 69,303
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,088
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,088
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,329
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 772
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,613
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 8,944
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 886
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 886
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,764,720
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,047
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,047
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 59,140
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 59,140
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,040,197
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,463,685
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,463,685
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,400,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 176,512
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 652,336
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,375
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 650,961
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 120,595
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,192
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 116,403
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,954,617
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,709,422
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,830
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,830
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,211,914
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,211,914
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 482,040
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,244,178
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,111
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,111
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 15,490
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 15,490
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,149,019
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,108,042
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,108,042
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,911
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,674
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,392
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 69,558
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,431
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 57,127
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,017
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,017
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,574,230
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,620,049
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,574,230
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,482
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,337
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,934,418
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,780
D. Služby (účtová skupina 51) 8,261,155
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 536,486
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 405,930
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 130,220
4. Sociální náklady (527, 528) 336
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,740
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,661
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,661
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 27,455
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58,141
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 685,631
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,285,295
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,267
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 645
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 546
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 99
XII. Kurzové zisky (663) 23,622
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75,507
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 447
2. Ostatní náklady (562A) 447
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 44,297
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 30,763
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51,240
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 634,391
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 152,351
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 140,701
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 11,650
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 482,040
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016