Vytvořte fakturu

DHL Express - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Obchodní název DHL Express
IČO 31342876
TIN 2020298610
DIČ SK2020298610
Datum vytvoření 23 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DHL Express
Letisko M. R. Štefánika
82001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 122 771 970 €
Zisk -268 572 €
Kapitál 22 650 961 €
Vlastní kapitál 2 013 352 €
Kontaktní informace
Email jana.urminska@dhl.com
Telefon(y) 18811, 0224822942, 0248229229, 0248229426
Fax(y) 0243423720
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,077,868
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,122,150
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 35,293
2. Software (013) - /073, 091A/ 35,293
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,086,857
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 225,062
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,835,625
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 26,170
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,873,569
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,811
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,811
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,178,308
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,314,750
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,724,801
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,589,949
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 248,695
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 614,863
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,692,450
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,576
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,668,874
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 82,149
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 82,149
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,077,868
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,744,781
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,280
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,280
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,425
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 111,090
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 111,090
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,874,558
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,874,558
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -268,572
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,333,087
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,440
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,440
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 240,034
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 240,034
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,672,371
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,000,337
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 521,238
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,479,099
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 302,112
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 207,671
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 60,062
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 102,189
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,407,242
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,576,317
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 830,925
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 106,139,629
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 122,771,970
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 106,139,629
V. Aktivace (účtová skupina 62) 15,509,276
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,549
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,103,516
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,755,590
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 675,722
D. Služby (účtová skupina 51) 113,833,716
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,693,181
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,816,589
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,637,039
4. Sociální náklady (527, 528) 239,553
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,891
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 400,475
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 400,475
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 19,499
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -146,518
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,266,624
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,380
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,139,467
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,349
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 6,338
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,440
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 168
2. Ostatní náklady (562A) 168
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13,683
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 36,589
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -44,091
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,711
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 240,861
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 213,587
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 27,274
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -268,572
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015