Vytvořte fakturu

DIGITAL VISIONS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DIGITAL VISIONS
IČO 31343180
TIN 2020315847
DIČ SK2020315847
Datum vytvoření 26 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIGITAL VISIONS
Kladnianska 60
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 693 997 €
Zisk -17 465 €
Kapitál 812 744 €
Vlastní kapitál 673 438 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243420956
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 759,196
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 508,737
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 508,737
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 46,218
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 119,595
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,287
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 334,637
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 254,159
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 800
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 800
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 80,443
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 80,436
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,436
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 7
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 172,916
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,816
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 171,100
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -3,700
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,264
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -4,964
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 759,196
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 654,973
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 136
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,759
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,759
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 663,904
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 848,704
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -184,800
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,465
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,991
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 943
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 943
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 53,381
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32,612
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,612
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,515
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,111
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,143
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,667
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,667
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 45,232
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 500
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 635
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 44,097
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 689,780
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 693,997
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 689,779
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,218
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 708,127
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,729
D. Služby (účtová skupina 51) 433,798
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 202,643
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 150,437
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47,284
4. Sociální náklady (527, 528) 4,922
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,398
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,077
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,077
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,482
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,130
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 219,252
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 523
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 523
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 523
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 878
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 37
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 841
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -355
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,485
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,980
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,980
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,465
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015