Vytvořte fakturu

INTER - SC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTER - SC
IČO 31343228
TIN 2020336032
DIČ SK2020336032
Datum vytvoření 23 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTER - SC
Trnavská cesta 29
83284
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 790 243 €
Zisk -245 610 €
Kapitál 4 131 387 €
Vlastní kapitál 3 290 178 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244372442
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,952,393
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,687,103
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,687,103
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 684,463
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,942,186
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 48,575
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,875
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 9,004
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 251,880
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 60
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 60
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 55,895
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 55,895
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 157,146
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 157,076
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 157,076
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 38,779
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,548
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,231
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,410
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,147
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 12,263
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,952,393
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,044,568
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,087,898
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,087,898
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 3,525,194
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 3,525,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,324,242
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,324,242
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -245,610
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 873,333
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,630
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,996
6. Long-term advance payments received (475A) 10,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,634
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 835,023
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 238,103
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 238,103
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 574,402
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,871
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,487
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,552
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,608
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,680
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,680
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 34,492
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 34,492
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 715,798
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 790,243
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 140
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 715,658
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,083
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73,362
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,236,533
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 75
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 271,840
D. Služby (účtová skupina 51) 419,310
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 126,422
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 91,481
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,298
4. Sociální náklady (527, 528) 4,643
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 41,291
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 263,482
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 263,482
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,027
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115,140
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -446,290
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,573
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 204,406
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 204,400
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,211
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,103
2. Ostatní náklady (562A) 1,103
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,108
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 202,195
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -244,095
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,515
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,365
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -245,610
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015