Vytvořte fakturu

SOLHYDRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název SOLHYDRO
IČO 31343236
TIN 2020324625
DIČ SK2020324625
Datum vytvoření 01 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLHYDRO
Panónska cesta 17
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 070 246 €
Zisk -132 114 €
Kapitál 574 494 €
Vlastní kapitál 14 187 €
Kontaktní informace
Email solhydro@solhydro.sk
Telefon(y) 0263810980
Fax(y) 0263810989
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,245,523
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,239,227
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 97,058
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 97,058
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 313,294
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 313,294
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 313,294
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 322,235
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 242,555
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,555
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 73,279
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,813
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,588
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 506,640
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,887
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 500,753
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,296
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,296
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,245,523
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,507
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 267,525
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 267,525
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 57,429
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 57,429
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -108,333
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -108,333
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -132,114
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,161,016
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 130,947
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 130,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 947
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 4,414
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 4,414
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 974,396
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 806,063
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 806,063
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 90,375
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,791
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,989
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,178
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 51,259
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,655
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 46,604
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,070,246
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,966,468
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,350
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100,428
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,194,886
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 741,370
D. Služby (účtová skupina 51) 1,186,336
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 231,699
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 160,469
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,721
4. Sociální náklady (527, 528) 18,509
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,330
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -140,563
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173,714
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -124,640
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,762
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 793
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 129
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 129
XII. Kurzové zisky (663) 664
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,363
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,741
2. Ostatní náklady (562A) 2,741
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 48
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,574
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,570
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -129,210
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,904
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,904
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -132,114
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016