Vytvořte fakturu

DON - GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.10.2015
Basic information
Obchodní název DON - GROUP
IČO 31343406
TIN 2020336021
DIČ SK2020336021
Datum vytvoření 25 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DON - GROUP
K zlatému rohu 30
84110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 70 526 €
Zisk 3 048 €
Kapitál 497 289 €
Vlastní kapitál 58 252 €
Date of updating data: 07.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 432,080
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 144,152
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 144,152
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 63,069
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,255
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 72,828
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 287,168
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40,318
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,488
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,488
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,830
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 246,850
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,468
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 244,382
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 760
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 760
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 432,080
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,300
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,346
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,346
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 50,267
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 50,267
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,048
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 365,472
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 365,472
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,840
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,840
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 357,118
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 454
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,060
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,308
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 5,308
Date of updating data: 07.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 69,394
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 70,526
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 69,394
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,131
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,075
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,020
D. Služby (účtová skupina 51) 11,925
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,520
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 51,110
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 51,110
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,451
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,449
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,201
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,201
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,201
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 41
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,160
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,611
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,563
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,563
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,048
Date of updating data: 07.10.2015
Date of updating data: 07.10.2015