Vytvořte fakturu

Deloitte Audit - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Obchodní název Deloitte Audit
IČO 31343414
TIN 2020325516
DIČ SK2020325516
Datum vytvoření 05 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Deloitte Audit
Digital Park II, Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 889 398 €
Zisk 621 863 €
Kapitál 6 167 682 €
Vlastní kapitál 1 425 200 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.deloitte.com
Telefon(y) +421258249111, +421258249222, +421557281811
Fax(y) 0258249222
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,982,227
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 548,639
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,888
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,888
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 536,923
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 44,074
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 471,034
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,967
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 13,848
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 9,828
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,828
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,904,162
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 329,707
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 329,707
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 146,002
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 146,002
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,038,465
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,545,938
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 870,170
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,354
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,649,414
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,100,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 378,962
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,565
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 389,988
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 688
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 389,300
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 529,426
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 194,030
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 103,238
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 232,158
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,982,227
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,197,047
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,567,880
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,567,880
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 621,863
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,499,667
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,724
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,724
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,481,105
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 464,471
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 258,953
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,190
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202,328
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,100,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 285,931
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 152,493
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 477,701
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 509
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,014,838
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 187,905
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 826,933
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 285,513
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 186,979
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 98,534
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,837,395
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,889,398
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,837,395
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -988,466
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,240
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,229
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,059,735
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 330,586
D. Služby (účtová skupina 51) 5,618,279
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,717,095
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,293,703
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 1,889,668
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,378,801
4. Sociální náklady (527, 528) 154,923
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,740
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 307,498
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 307,498
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80,537
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 829,663
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,900,064
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61,468
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 6,572
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 44,900
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 44,900
XII. Kurzové zisky (663) 9,994
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,348
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,495
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 5,286
2. Ostatní náklady (562A) 4,209
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,275
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,578
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 35,120
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 864,783
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 242,920
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 343,480
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -100,560
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 621,863
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016