Vytvořte fakturu

Coface Slovakia Credit Management Services - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.05.2016
Basic information
Obchodní název Coface Slovakia Credit Management Services
IČO 31343872
TIN 2020300623
DIČ SK2020300623
Datum vytvoření 03 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Coface Slovakia Credit Management Services
Šoltésovej 14
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 008 018 €
Zisk 37 517 €
Kapitál 611 356 €
Vlastní kapitál 392 899 €
Kontaktní informace
Email office@coface.sk
Telefon(y) 0267201611, 0267201616
Mobile(y) 0915758067
Fax(y) 0262410359
Date of updating data: 06.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 646,333
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 27,934
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 27,934
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,378
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,556
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 615,517
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 485,343
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 478,392
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 478,392
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,078
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 4,873
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18,621
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,621
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 111,553
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,392
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 108,161
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,882
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,882
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 646,333
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 117,804
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,610
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,610
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,134
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,134
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 56,621
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 56,621
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -78
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -78
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 37,517
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 500,820
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -668
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -668
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 409,610
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 381,356
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 381,356
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,644
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,081
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,529
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,862
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,862
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 81,016
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 27,709
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 27,709
Date of updating data: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,008,130
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,008,018
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 776,701
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,792
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 227,525
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 951,273
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,004
D. Služby (účtová skupina 51) 491,250
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 399,421
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 301,096
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 90,103
4. Sociální náklady (527, 528) 8,222
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,928
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,737
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,737
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -8,686
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,619
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,745
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 257,447
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 107
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 107
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 628
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 45
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 583
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -516
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 56,229
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,712
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,712
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 37,517
Date of updating data: 06.05.2016