Vytvořte fakturu

JMB Film & TV Production Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.12.2016
Basic information
Obchodní název JMB Film & TV Production Bratislava
IČO 31343899
TIN 2020300920
DIČ SK2020300920
Datum vytvoření 09 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JMB Film & TV Production Bratislava
Búdková 32/6157
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 408 872 €
Zisk 12 386 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0948108208
Mobile(y) 0948108208
Date of updating data: 19.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 704,375
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 634
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 634
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 634
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 666,859
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 261,425
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 78,685
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,685
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 177,394
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,156
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 190
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 405,434
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 285,119
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 120,315
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 36,882
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 36,882
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 704,375
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 173,776
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 11,374
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 528
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 528
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 142,849
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 142,849
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,386
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 254,704
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,607
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,607
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 171,875
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 169,912
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,912
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 643
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 389
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 726
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 205
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 148
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 148
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 81,074
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 275,895
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 275,895
Date of updating data: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 179,506
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 408,872
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 179,506
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -19,379
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 246,745
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 382,943
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,731
D. Služby (účtová skupina 51) 301,581
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,792
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,424
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,320
4. Sociální náklady (527, 528) 48
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,047
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,047
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,333
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 50,348
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,104
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,929
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -150,185
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,959
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,774
2. Ostatní náklady (562A) 3,774
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,185
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,957
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,972
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,586
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,586
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,386
Date of updating data: 19.12.2016
Date of updating data: 19.12.2016