Vytvořte fakturu

Schuller Eh klar - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Schuller Eh klar
IČO 31344208
TIN 2020315000
DIČ SK2020315000
Datum vytvoření 09 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Schuller Eh klar
Trnavská 66
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 688 948 €
Zisk 131 993 €
Kapitál 1 442 363 €
Vlastní kapitál 196 965 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244450472, 0244450473, 0244642942, 0244642943, 0249103075, 91110131017115
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,310,748
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 71,194
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 71,194
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,976
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 69,218
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,235,277
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 755,538
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 54,186
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 701,352
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,444
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,444
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 419,532
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 404,949
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,861
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 178,088
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 14,302
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 281
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 57,763
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,211
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,552
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,277
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,277
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,310,748
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 196,840
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,237
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,237
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,325
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,325
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 39,272
2. Ostatní fondy (427, 42X) 39,272
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 131,993
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,113,908
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 384,201
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 380,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,201
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 717,377
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 324,851
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 422
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 295,330
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,099
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 363,144
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,455
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,939
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,099
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,889
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,322
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,654,071
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,688,948
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,633,983
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,088
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 29,031
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,846
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,496,212
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,495,220
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 127,205
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 293
D. Služby (účtová skupina 51) 473,218
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 318,444
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 229,461
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 79,061
4. Sociální náklady (527, 528) 9,922
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,587
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,495
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,495
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 26,134
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,846
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,770
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 192,736
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 558,135
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,741
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,741
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,733
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,745
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,394
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 20,394
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,336
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,004
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 172,732
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 40,739
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 40,665
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 74
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 131,993
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31344208 TIN: 2020315000 DIČ: SK2020315000
 • Sídlo: Schuller Eh klar, Trnavská 66, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Kubaš Pieskovcová 43 Bratislava 841 07 09.03.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Kubaš 2 324 € (10%) Pieskovcová 43 Bratislava 841 07
  Schuller Eh´klar GmbH 18 589 € (80%) Wien 1030 Rakúsko
  Christoph-Justin Schuller 2 324 € (10%) Wien 1070 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.10.2006Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodnej činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   vnútroštátna cestná nákladná doprava
   vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy s počtom motorových vozidiel 1 (jedno)
   05.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   15.09.2006Noví spoločníci:
   Christoph-Justin Schuller Karl Schweighofergasse 12/21 Wien 1070 Rakúsko
   14.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Christoph-Justin Schuller Karl Shweighofergasse 12/21 Wien 1070 Rakúsko
   15.08.2006Noví spoločníci:
   Schuller Eh´klar GmbH Hegergasse 7/16 Wien 1030 Rakúsko
   Ing. Peter Kubaš Pieskovcová 43 Bratislava 841 07
   Christoph-Justin Schuller Karl Shweighofergasse 12/21 Wien 1070 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kubaš Pieskovcová 43 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 09.03.1993
   14.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Gebrüder Schuller, Gesellschaft m.b.H. A - 1221 Wien Rakúsko
   Christoph Schuller 62 Boyltonstreet 125 Boston USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kubaš Pieskovcova 43 Bratislava 841 07
   21.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kubaš Pieskovcova 43 Bratislava 841 07
   20.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kubaš Kadnárová 11 Bratislava 831 05
   11.04.1995Noví spoločníci:
   Gebrüder Schuller, Gesellschaft m.b.H. A - 1221 Wien Rakúsko
   Christoph Schuller 62 Boyltonstreet 125 Boston USA
   10.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Gebrüder Schuller, Gesellschaft m.b.H. Gebrüder Schuller A - 1221 Wien Rakúsko
   Christoph Schuller 62 Boyltonstreet 125 Boston USA
   09.03.1993Nové obchodné meno:
   Schuller Eh klar spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Gebrüder Schuller, Gesellschaft m.b.H. Gebrüder Schuller A - 1221 Wien Rakúsko
   Christoph Schuller 62 Boyltonstreet 125 Boston USA
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kubaš Kadnárová 11 Bratislava 831 05