Vytvořte fakturu

Philip Morris Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název Philip Morris Slovakia
IČO 31344259
TIN 2020477591
DIČ SK2020477591
Datum vytvoření 11 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Philip Morris Slovakia
Galvaniho 15/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 105 713 093 €
Zisk 2 210 337 €
Kapitál 22 693 079 €
Vlastní kapitál 3 314 190 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421800101060, +421800101080
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,892,301
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,404,212
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 206,166
2. Software (013) - /073, 091A/ 175,266
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 30,900
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,198,046
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,153,381
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,747
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 31,918
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,112,470
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,929,190
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,579
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,923,611
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 687,127
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 56,885
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,885
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 630,242
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,000,786
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,988,996
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,617
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,948,379
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 14,003,519
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,271
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,495,367
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,206
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,467,161
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 375,619
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 192,129
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 183,486
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,892,301
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,050,143
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 763,460
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 763,460
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 76,346
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 76,346
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,210,337
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,563,272
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,482,767
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,820,150
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,110,208
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,709,942
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 184,923
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 137,713
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,302,214
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,767
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,080,505
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 235,294
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,845,211
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 278,886
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 194,593
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 84,293
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 105,679,262
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 105,713,093
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 105,447,927
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,910
V. Aktivace (účtová skupina 62) 35,100
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 58,464
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 138,692
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,465,804
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 74,808,018
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,278,479
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 62,911
D. Služby (účtová skupina 51) 14,987,613
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,755,860
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,785,430
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,287,900
4. Sociální náklady (527, 528) 682,530
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,973
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 693,527
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 693,527
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 951
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,863,472
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,247,289
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,378,916
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 154,897
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,269
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,160
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 109
XII. Kurzové zisky (663) 153,628
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 192,937
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 176,767
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16,170
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,040
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,209,249
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 998,912
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,557,564
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -558,652
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,210,337
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016