Vytvořte fakturu

Europapier Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.01.2016
Basic information
Obchodní název Europapier Slovensko
IČO 31344381
TIN 2020325527
DIČ SK2020325527
Datum vytvoření 10 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Europapier Slovensko
Panónska cesta 40
85245
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 457 603 €
Zisk 386 380 €
Kapitál 7 566 175 €
Vlastní kapitál 5 367 845 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244871680, 0244871684, 0249201622, 0268207910, 0268207980, 0268207981, 0268207987, 0850111231, 0850
Fax(y) 0244871685, 0268207989
Date of updating data: 28.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,719,740
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 517,819
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 40,978
2. Software (013) - /073, 091A/ 40,978
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 476,841
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 179,950
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 268,743
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 28,148
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,199,162
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,549,097
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,549,097
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,300,170
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,577,144
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,577,144
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 350,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 373,026
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 349,895
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,970
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 341,925
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,759
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,759
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,719,740
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,754,225
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 136,096
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 136,096
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 320,968
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,610
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,610
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,897,171
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,897,171
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 386,380
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,965,515
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,177
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,177
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 13,383
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 13,383
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,709,363
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,138,909
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 149,509
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,989,400
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 81,426
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 61,649
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 393,663
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,716
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 231,845
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,716
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 205,129
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 747
Date of updating data: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,458,652
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,457,603
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 22,972,667
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 41,883
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,625
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 429,428
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,994,974
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 19,406,946
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 166,072
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -18,699
D. Služby (účtová skupina 51) 1,592,608
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,583,221
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,005,974
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 154,040
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 385,879
4. Sociální náklady (527, 528) 37,328
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,630
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 140,983
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 140,983
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 26,525
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86,688
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 462,629
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,867,623
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,049
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,023
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,023
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,270
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,469
2. Ostatní náklady (562A) 1,469
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,795
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,221
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 454,408
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 68,028
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 68,028
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 386,380
Date of updating data: 28.01.2016
Date of updating data: 28.01.2016