Vytvořte fakturu

HENNLICH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.05.2016
Basic information
Obchodní název HENNLICH
IČO 31344500
TIN 2020317409
DIČ SK2020317409
Datum vytvoření 15 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HENNLICH
Na Bystričku 16
03601
Martin
Financial information
Prodej a příjem 4 291 797 €
Zisk 241 249 €
Kapitál 1 423 665 €
Vlastní kapitál 1 009 901 €
Kontaktní informace
Email hennlich@hennlich.sk
Telefon(y) 0250202501, 0250202515
Fax(y) 0250202520
Date of updating data: 09.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,157,898
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 813,681
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,509
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,509
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 793,319
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 153,288
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 543,602
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 86,726
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 9,703
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 17,853
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 17,853
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,340,881
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 578,323
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19,920
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 558,403
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,874
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,874
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 743,664
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 743,568
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 742,376
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,192
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -24
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,020
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,955
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,065
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,336
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,336
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,157,898
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,224,791
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 14,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 14,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,400
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,400
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -46,852
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -46,852
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,014,994
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,014,994
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 241,249
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 933,107
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,847
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,847
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 211,839
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 611,737
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 437,028
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,023
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 406,005
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,398
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 24,585
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,672
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133,971
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 83
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 42,668
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,934
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 25,734
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 62,016
Date of updating data: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,871,349
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,291,797
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,810,457
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 60,892
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 400,205
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,243
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,957,760
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,524,049
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 79,908
D. Služby (účtová skupina 51) 501,686
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 632,880
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 459,837
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 158,831
4. Sociální náklady (527, 528) 14,212
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,628
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,984
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,984
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 131,271
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,086
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,268
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 334,037
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 765,706
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 497
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 487
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,249
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,382
2. Ostatní náklady (562A) 7,382
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,605
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,262
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,752
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 317,285
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 76,036
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 77,559
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,523
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 241,249
Date of updating data: 09.05.2016
Date of updating data: 09.05.2016