Vytvořte fakturu

ita agentúra - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Obchodní název ita agentúra
IČO 31345506
TIN 2020300821
DIČ SK2020300821
Datum vytvoření 29 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ita agentúra
Čajakova 4033/13
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 006 605 €
Zisk 10 826 €
Kapitál 179 374 €
Vlastní kapitál -62 589 €
Kontaktní informace
Email itafilm@itafilm.sk
Telefon(y) 0244633275, 0911201075
Fax(y) 0244633274
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 322,901
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 50,337
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 50,337
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 40,337
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 10,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 244,465
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 162,324
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 158,490
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,702
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,788
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,354
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,480
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 82,141
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 35
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 82,106
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 28,099
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 28,099
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 322,901
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,200
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 30,239
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 762
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 762
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -47,931
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 139,068
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -186,999
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,826
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 321,701
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 319,652
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 298,533
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,402
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118,131
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,650
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,368
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 742
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,359
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,850
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,850
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 199
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 974,526
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,006,605
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 974,526
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,079
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 988,744
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,079
D. Služby (účtová skupina 51) 907,944
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,437
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,220
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,472
4. Sociální náklady (527, 528) 745
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 51,113
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 51,113
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,861
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,503
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 445
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 427
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,050
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 647
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,403
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,605
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,256
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,430
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,430
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,826
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017