Vytvořte fakturu

Castor & Pollux - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název Castor & Pollux
IČO 31345514
Datum vytvoření 25 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Castor & Pollux
Štúrova 3
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 043 961 €
Zisk -53 821 €
Kapitál 22 356 206 €
Vlastní kapitál 13 119 106 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259311721, 0259311729
Fax(y) 0259311720
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,631,788
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,920,968
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,915,463
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,964,061
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,499,303
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,997
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 89,501
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,340,601
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,505
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 5,505
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,694,723
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 518,171
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 90
3. Výrobky (123) - /194/ 518,081
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,610,343
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 3,610,343
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 408,236
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 194,621
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,621
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 12,115
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 201,500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 157,973
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 260
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 157,713
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,097
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 72
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,025
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,631,788
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,065,285
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,574,919
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,574,919
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 82,227
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 82,227
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -538,040
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -538,040
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,821
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,385,279
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 182,533
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 100,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 59
12. Odložený daňový závazek (481A) 82,474
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 5,384
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 5,384
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,100,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,789,922
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 168,022
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 168,022
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,441
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,743
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,527
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,571,189
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 31,364
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,364
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,276,076
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,181,224
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 866,012
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 315,212
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,300,444
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,043,961
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,346,537
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 953,907
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,259,723
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,025
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,215
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 830,535
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,983
D. Služby (účtová skupina 51) 263,180
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 161,969
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 117,466
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,986
4. Sociální náklady (527, 528) 3,517
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26,284
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 324,996
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 324,996
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 14,328
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,463
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,332
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 213,426
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 761,558
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 145,355
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 145,355
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 145,355
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 329,671
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 322,813
2. Ostatní náklady (562A) 322,813
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,858
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -184,316
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,110
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 82,931
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 80,048
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,821
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016