Vytvořte fakturu

Omya - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Obchodní název Omya
IČO 31345581
TIN 2020294122
DIČ SK2020294122
Datum vytvoření 01 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Omya
Karadžičova 8/A
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 260 986 €
Zisk -20 041 €
Kapitál 3 347 329 €
Vlastní kapitál 12 256 €
Kontaktní informace
Email trade@plastochem.sk
Telefon(y) 0265316965, 0260297316, 0265314950, 60297316
Fax(y) 0265316988
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,042,208
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 36,214
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 31,786
2. Software (013) - /073, 091A/ 31,786
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,428
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,428
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,005,874
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 160,064
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 160,064
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 52,360
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 52,360
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 639,672
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 639,672
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 639,672
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 153,778
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,501
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 152,277
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 120
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 120
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,042,208
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 100,274
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 512,184
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 512,184
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 26,368
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 51,218
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 51,218
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -469,455
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 175,943
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -645,398
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,041
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 941,934
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 370
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 370
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 924,247
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 453,625
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 453,625
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 387,537
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,047
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,717
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,321
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,317
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,479
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,838
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,047,142
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,260,986
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,702,044
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 208,942
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 350,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,043,098
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,389,923
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,376
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -898
D. Služby (účtová skupina 51) 311,607
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 113,281
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 81,279
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,309
4. Sociální náklady (527, 528) 1,693
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,082
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 47,284
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 47,284
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 125,030
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 39,936
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,477
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 217,888
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 196,978
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,786,157
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 1,785,961
XII. Kurzové zisky (663) 8
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 188
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,021,206
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 1,979,377
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 41,024
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 41,024
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 58
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 747
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -235,049
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,161
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,041
Date of updating data: 20.07.2016
Date of updating data: 20.07.2016