Vytvořte fakturu

BASF Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.12.2015
Basic information
Obchodní název BASF Slovensko
IČO 31345603
TIN 2020297642
DIČ SK2020297642
Datum vytvoření 30 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BASF Slovensko
Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 931 731 €
Zisk 326 744 €
Kapitál 18 678 613 €
Vlastní kapitál 9 170 933 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.basf.sk
Telefon(y) +421258266111
Fax(y) 0258266166
Date of updating data: 02.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,992,258
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 699,495
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,097
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,097
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 696,398
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,386
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 620,457
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,211
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,344
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,257,678
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,659,390
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 123
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,659,267
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 230,739
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70,713
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 160,026
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,367,549
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,373,190
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,373,190
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11,589,448
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 352,314
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 52,597
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 35,085
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 35,085
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,992,258
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,326,625
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 431,521
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 431,521
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 872,170
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 43,786
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 43,786
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,333,994
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,333,994
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,318,410
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,374,480
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -56,070
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 326,744
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,664,703
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 43,513
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 43,513
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,629,007
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,624,211
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,624,211
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 771
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,025
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 992,183
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 175,833
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 816,350
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 930
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 930
Date of updating data: 02.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 34,947,735
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 34,931,731
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,547,864
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,137,676
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 62,055
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184,136
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,397,120
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 23,712,851
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 806,456
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -19,570
D. Služby (účtová skupina 51) 5,074,728
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,037,578
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,026,963
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 950,345
4. Sociální náklady (527, 528) 60,270
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26,158
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 289,428
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 292,350
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -2,922
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 14,934
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 89,791
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 364,766
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 534,611
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,111,075
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,004
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11,574
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 7,161
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,413
XII. Kurzové zisky (663) 58
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4,372
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,998
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,551
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,447
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,006
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 539,617
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 212,873
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 121,077
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 91,796
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 326,744
Date of updating data: 02.12.2015
Date of updating data: 02.12.2015