Vytvořte fakturu

ORGREZ Bratislava, Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ORGREZ Bratislava, Bratislava
IČO 31345701
TIN 2020341631
DIČ SK2020341631
Datum vytvoření 29 Březen 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ORGREZ Bratislava, Bratislava
Kopčianska 15
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 435 305 €
Zisk 8 759 €
Kapitál 154 666 €
Vlastní kapitál 104 451 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244454182
Fax(y) 0244454182
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 269,308
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,240
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,240
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,240
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 266,413
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 108,742
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 108,742
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,742
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 157,671
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 137
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 157,534
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 655
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 655
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 269,308
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,010
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 56,412
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 56,412
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,759
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 164,298
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,285
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,285
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 152,282
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 107,737
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,737
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,829
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,594
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,122
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,731
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,731
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 435,305
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 435,158
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 147
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 423,480
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,042
D. Služby (účtová skupina 51) 281,825
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 124,064
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 92,659
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,645
4. Sociální náklady (527, 528) 1,760
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,063
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 743
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 743
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,743
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,825
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 140,291
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 339
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 87
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 252
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -318
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,507
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,748
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,748
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,759
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015