Vytvořte fakturu

HB REAVIS Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Obchodní název HB REAVIS Slovakia
IČO 31346065
TIN 2020852449
DIČ SK2020852449
Datum vytvoření 02 Duben 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo HB REAVIS Slovakia
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 350 077 €
Zisk 517 189 €
Kapitál 92 165 119 €
Vlastní kapitál -3 643 479 €
Kontaktní informace
Email hbreavis@hbreavis.sk
Telefon(y) 0258303030
Fax(y) 0258303000
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 79,577,917
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,605,733
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 52,554
2. Software (013) - /073, 091A/ 52,554
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 54,956
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 52,234
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,722
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 7,498,223
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 16,870
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 724,148
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 6,757,205
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,238,975
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 23,101
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 23,101
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,101
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 60,425,906
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,905,532
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,396,266
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 399,212
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,054
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 54,971,340
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48,375
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 68
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 500,591
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,789,968
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,504
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,761,464
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,733,209
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,076
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 279,494
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,451,639
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,577,917
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,703,878
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 322,040
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 322,040
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,036,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 45,699
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 45,699
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -5,406,192
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -5,406,192
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,218,614
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 37,944
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,256,558
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 517,189
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,582,636
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 253,340
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 240,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 240,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,007
12. Odložený daňový závazek (481A) 333
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 80,902,708
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,116,991
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,963
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,034,028
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 78,142,562
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 861,172
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 236,885
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 545,082
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 16
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 408,505
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 408,505
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,083
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,699,159
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 25,865
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,673,294
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,339,203
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,350,077
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,339,203
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,874
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,394,284
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 135,576
D. Služby (účtová skupina 51) 8,122,548
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,046,985
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,625,070
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,309,054
4. Sociální náklady (527, 528) 112,861
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,530
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 39,421
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 39,421
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48,224
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,044,207
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,081,079
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,018,135
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 153,400
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 153,400
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,331,560
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2,314,296
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 17,264
XII. Kurzové zisky (663) 298,136
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 235,039
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,169,155
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 271,983
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 268,257
2. Ostatní náklady (562A) 3,726
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 300,678
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 422,643
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 173,851
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,848,980
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 804,773
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 287,584
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 305,607
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -18,023
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 517,189
Date of updating data: 05.12.2016