Vytvořte fakturu

S.A. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.11.2015
Basic information
Obchodní název S.A.
IČO 31346219
TIN 2020341598
DIČ SK2020341598
Datum vytvoření 06 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.A.
Čachtická 13
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 788 057 €
Zisk 13 334 €
Kapitál 204 806 €
Vlastní kapitál 35 218 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244646163, +421244646164, +421244646372, +421244646373, +421244871166, +421244873371, +421244883369
Mobile(y) +421948516094
Fax(y) 0244883369
Date of updating data: 04.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 143,297
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,850
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,850
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,370
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,480
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 130,111
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 37,461
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,633
3. Výrobky (123) - /194/ 6,000
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,828
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,706
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,706
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,706
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 53,944
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,211
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50,733
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,336
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 505
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 9,831
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 143,297
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,724
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,003
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,003
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 22,747
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,747
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,334
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,720
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 302
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 302
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 76,978
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,235
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,235
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,147
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,247
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,311
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,033
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,440
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,440
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 13,853
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 13,853
Date of updating data: 04.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 792,948
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 788,057
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 54,412
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 101,945
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 636,591
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -9,970
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,079
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 769,617
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 47,100
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 70,234
D. Služby (účtová skupina 51) 501,227
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 131,941
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 95,498
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,798
4. Sociální náklady (527, 528) 4,645
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,346
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,412
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,412
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,770
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,587
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,440
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,417
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 774
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 770
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -770
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,670
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,336
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,336
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,334
Date of updating data: 04.11.2015
Date of updating data: 04.11.2015