Vytvořte fakturu

BEMI Export Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.10.2015
Basic information
Obchodní název BEMI Export Group
IČO 31346651
TIN 2020303923
DIČ SK2020303923
Datum vytvoření 09 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEMI Export Group
Lamačská 1
84517
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 112 578 €
Zisk 2 899 €
Kapitál 58 041 €
Vlastní kapitál 29 548 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262242129, 0903266054
Mobile(y) 0903266054
Date of updating data: 09.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 57,699
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,058
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,159
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,896
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,896
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,263
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 40,899
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 29,641
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,258
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 641
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 534
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 107
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,699
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,447
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13,277
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 8,349
2. Ostatní fondy (427, 42X) 8,349
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 618
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 808
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -190
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,899
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,252
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,230
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,230
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,612
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 848
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 848
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,116
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,214
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,867
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,397
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 170
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,410
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,410
Date of updating data: 09.10.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 112,578
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 112,578
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 108,129
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,072
D. Služby (účtová skupina 51) 14,193
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 85,853
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 62,676
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,946
4. Sociální náklady (527, 528) 1,231
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 236
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,736
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,736
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,039
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,449
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,313
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XII. Kurzové zisky (663) 30
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 238
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 238
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -208
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,241
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,342
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,342
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,899
Date of updating data: 09.10.2015
Date of updating data: 09.10.2015