Vytvořte fakturu

GAMA F - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název GAMA F
IČO 31346855
TIN 2020326506
DIČ SK2020326506
Datum vytvoření 31 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAMA F
Záhradnícka ulica 95
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 99 040 €
Zisk -12 561 €
Kapitál 126 241 €
Vlastní kapitál -28 403 €
Kontaktní informace
Email gamaf@chello.sk
Telefon(y) 0255422976
Mobile(y) +421949619116
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 367
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 367
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 367
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,813
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,063
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 48,180
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -40,964
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -45,498
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,561
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,144
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,254
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 87,890
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,405
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 229
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,028
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 85,228
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 99,040
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 25,428
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 73,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 612
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 110,784
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 19,302
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,164
C. Služby (účtová skupina 51) 4,860
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,570
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 186
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,042
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 66,855
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,805
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,744
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,898
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 338
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 338
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -337
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,081
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,561
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016