Vytvořte fakturu

ABC Food Machinery - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.12.2016
Basic information
Obchodní název ABC Food Machinery
IČO 31346871
TIN 2020345547
DIČ SK2020345547
Datum vytvoření 13 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABC Food Machinery
Nerudova 51
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 580 573 €
Zisk 118 217 €
Kapitál 581 366 €
Vlastní kapitál 366 135 €
Kontaktní informace
Email abc@abcfood.sk
webové stránky http://www.abcfood.sk
Telefon(y) +421243636885, +421243636931, +421243636934
Mobile(y) +421903100804
Fax(y) 0253414942, 0243636885
Date of updating data: 12.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 873,497
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 98,876
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 98,876
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,217
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 47,640
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 9,019
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 772,803
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 202,240
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 144,036
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 58,204
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 33,091
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 33,091
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 435,801
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 435,801
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 435,801
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 101,671
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 677
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 100,994
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,818
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,818
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 873,497
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 460,395
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 334,876
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 334,876
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 118,217
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 411,550
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,237
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,237
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 37,006
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 37,006
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 250,492
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 67,870
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,870
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 114,090
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,249
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,584
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,699
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 103,795
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 103,795
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,020
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,552
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,552
Date of updating data: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,464,876
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,580,573
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 5,300
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,459,576
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 50,647
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 64,919
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 131
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,426,801
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 547,786
D. Služby (účtová skupina 51) 483,746
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 295,918
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 235,827
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 53,405
4. Sociální náklady (527, 528) 6,686
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,866
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,698
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,698
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 56,797
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,990
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 153,772
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 483,991
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 130
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 130
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 130
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,496
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,493
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,366
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 152,406
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34,189
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 59,918
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -25,729
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 118,217
Date of updating data: 12.12.2016
Date of updating data: 12.12.2016